:: دوره 14، شماره 5 - ( مرداد 1395 ) ::
جلد 14 شماره 5 صفحات 389-396 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی و مقایسه تأثیر دو روش آموزش برنامه خود توانمندسازی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه دیابت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
داود رسولی 1، یوسف محمدپور2، زهرا صفائی2، حسین جعفری زاده2
1- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ، rasouli_d@umsu.ac.ir
2- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (2773 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: دیابت یکی از بیماری‌های مزمن شایع با عوارض فراوان یکی از چالش‌های جدی برای سیستم سلامت می‌باشد که کیفیت زندگی بیمار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آموزش به بیماران یکی از قدیمی‌ترین و بهترین راه‌های کنترل این عوارض می‌باشد. روش‌های آموزشی سنتی و نوین، نتایج مختلفی را بر کیفیت زندگی این بیماران نشان داده‌اند که قابل‌تأمل است. مطالعه حاضر باهدف مقایسه تأثیر آموزش برنامه خودتوانمندسازی از طریق بسته آموزشی و کارگاه آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی درمانگاه دیابت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1392 انجام گرفته است.

مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون می‌باشد که بر روی 40 نفر از بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه دیابت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفته است. نمونه‌های موردپژوهش به‌طور تصادفی در یکی از گروه‌های کارگاه آموزشی و بسته آموزش قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از یک ابزار دوقسمتی استفاده شد که شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیابتی بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری و کدگذاری در نرم‌افزار آماریSPSS(ver16)  با استفاده از آزمون‌های آماری کای دو، یو من ویتنی و ویلکاکسون تجزیه ‌و ‌تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین نمره کیفیت زندگی نمونه‌های موردپژوهش در گروه مداخله با کارگاه آموزشی قبل و بعد از آموزش به ترتیب 40.25±7.69, 46.00±7.56 و در گروه مداخله با بسته آموزشی 48.5±5.56 39.9±9.00, بود. یافته‌های پژوهش تفاوت معنی‌داری را ازلحاظ آماری در نمرات کیفیت زندگی مابین دو گروه موردنظر قبل و بعد از اجرای مداخله نشان نداد (570/0P=(. ولی تفاوت معنی‌داری قبل و بعد از اجرای مداخله (درون‌گروهی) در هرکدام از گروه‌ها در نمرات کیفیت زندگی پیدا شد (0001/0P<).

بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که روش غیرمستقیم آموزشی مثل استفاده از بسته‌های آموزشی به‌اندازه روش مستقیم آموزشی مثل کارگاه آموزشی در افزایش نمره کیفیت زندگی و بهبود آن در بیماران مفید و مؤثر است و در مواردی که امکان برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بیماران مبتلا به دیابت وجود ندارد به‌عنوان یک روش آموزشی مؤثر و کارآمد برای بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی مورداستفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: دیابت، توانمندسازی، آموزش دیابت
متن کامل [PDF 497 kb]   (891 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 5 - ( مرداد 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها