:: دوره 15، شماره 2 - ( اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 15 شماره 2 صفحات 76-85 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش مراقبت‌های بعد از زایمان مبتنی بر نیازهای آموزشی مادر بر آگاهی مراقبت‌های دوران نفاس
شهناز گلیان تهرانی1، لیلا نیسانی سامانی2، عباس رحیمی فروشانی3، مرضیه ابراهیمی4، نسرین کریمی 5
1- مربی-هیئت علمی مربی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ایران
2- مربی-هیئت علمی مربی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، ایران
3- استاد استاد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ایران
4- مربی-هیئت علمی مربی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، ایران
5- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجوی کارشناسی ارشدمامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران (نویسنده مسئول) ، karimi_nasrin20@yahoo.com
چکیده:   (988 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: افزایش اثربخشی آموزش مراقبت‌های پس از زایمان برای مادر در جهت بالا بردن توانایی مراقبت از خود و نوزاد، یک راهکار مهم در ارتقاء سلامت مادر و نوزاد است. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر آموزش مراقبت‌های بعد از زایمان مبتنی بر نیازهای آموزشی مادر بر آگاهی مراقبت‌های دوران نفاس انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل، 102 نفر از مادران زایمان کرده واجد شرایط در بیمارستان امام رضا (ع) در شهر ارومیه به روش نمونه‌گیری مستمر انتخاب و با روش تخصیص تصادفی، در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته دموگرافیک و ابزار سنجش آگاهی و چک‌لیست نیازهای آموزشی مادر استفاده شد که اعتبار آن‌ها توسط روایی محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تعیین گردیده بود؛ در گروه مداخله، آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی مادر بر اساس چک‌لیست نیازسنجی به‌طور مجزا و چهره به چهره، توسط پژوهشگر و در گروه کنترل، آموزش به‌طور روتین و توسط پرسنل، در دو جلسه، قبل ترخیص و 10 تا 15 روز بعد از زایمان ارائه می‌شد. سنجش در سه مرحله، قبل آموزش (روز ترخیص)، 10 تا 15 روز و 6 هفته پس از زایمان انجام شد. نتایج توسط نرم‌افزار SPSS-19 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین امتیاز پرسشنامه آگاهی در قبل از آموزش در هر دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت ولی بعد از مداخله در 10 تا 15 روز بعد و 6 هفته بعد از زایمان، میزان امتیاز پرسشنامه آگاهی در گروه مداخله به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد شد. (001/0>p)

بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که آموزش مراقبت‌های بعد از زایمان مبتنی بر نیازهای آموزشی مادر، نسبت به آموزش روتین موجب افزایش آگاهی از مراقبت‌های دوران نفاس مادران می‌شود، پیشنهاد می‌گردد از این ‌روش آموزشی در آموزش روتین بعد از زایمان در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: مراقبت‌های بعد از زایمان، نیاز آموزشی، آگاهی
متن کامل [PDF 511 kb]   (453 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 2 - ( اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها