:: دوره 15، شماره 1 - ( فروردین 1396 ) ::
جلد 15 شماره 1 صفحات 37-47 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری
دکتر فرشته باعزت 1، دکتر احمد احمدی قوزلوجه2، آقای یوسفعلی مرزبانی3، آقای علیرضا کریمی4، آقای بهزاد آذرنیوشان3
1- دانشیار دانشیار روان شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول) ، baezzat12@gmail.com
2- دکتری دانش آموخته‌ی دکتری تخصصی، مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
4- کارشناسی ارشد دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (950 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: اولین عامل مهم در شکل­گیری قصد باروری نگرش فرد است و نگرش مثبت نسبت به فرزندآوری پیش ­شرط داشتن قصد مثبت برای فرزندآوری است. ازآنجاکه اندازه­ گیری نگرش مستلزم وجود مقیاس پایا و روا است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی ویژگی­ های روان­سنجی نسخه فارسی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری بود.

مواد و روش ­ها: جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل شهر بابلسر در سال 1394 بود. با در نظر گرفتن ملاک­های ورود و خروج، با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و نسخه فارسی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری را تکمیل نمودند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته­ ها: در بررسی تفصیلی ضریب آلفای کرونباخ مقیاس، 3 گویه به دلیل نداشتن همبستگی مطلوب با کل گویه ­ها و یک گویه نیز به دلیل نداشتن بار عاملی قابل‌قبول بر روی عامل­ های استخراج‌شده حذف شد. درنهایت نسخه فارسی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری با 23 گویه و 4 زیرمقیاس تدوین شد. زیرمقیاس ­ها شامل فرزند به‌عنوان رکن زندگی، فرزند به‌عنوان مانع، موکول کردن باروری به آینده و باروری مستلزم تحقق پیش‌زمینه­ ها بود. با استفاده از روش­ های روایی ملاکی و روایی سازه نیز روایی نسخه فارسی تدوین‌شده تأیید شد. پایایی زیر مقیاس ­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 74/0 تا 86/0 و پایایی کل مقیاس نیز 79/0 به­دست آمد.

بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به پایایی و روایی مطلوب نسخه فارسی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری می‌توان از این مقیاس برای اندازه­ گیری نگرش در پژوهش­ های مرتبط با باروری و فرزندآوری استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: پایایی، روایی، ساختار عاملی، نگرش، فرزندآوری
متن کامل [PDF 494 kb]   (413 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی- روان شناسی


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 1 - ( فروردین 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها