:: دوره 15، شماره 2 - ( اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 15 شماره 2 صفحات 119-126 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش سطح عملکرد پرستاران شیفت در گردش بخش مراقبت‌های ویژه قلبی در مراقبت از بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری
یاسر مرادی1، علیرضا رحمانی 2، عادل محمدی3، ناصر شیخی4
1- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- مربی مربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، Alirezarahmani2003@yahoo.com
3- دانشجوی کارشناسی ارشد مرتقبت های ویژه دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- کارشناسی ارشد امار زیستی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (1052 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه قلبی نقش اساسی در امر تسهیل و ارزیابی اولیه از بیماران مستعد انفارکتوس میوکارد دارند و رفتارهای مراقبتی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف سنجش سطح عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 95-1394 انجام گرفت.

مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی است که طی آن 74 نفر از پرستاران شیفت در گردش بخش مراقبت‌های ویژه قلبی مراکز آموزشی درمانی آیت‌الله طالقانی و سیدالشهدا ارومیه که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، به‌صورت تمام شماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو بخش: خصوصیات دموگرافیک و چک‌لیست محقق ساخته 38 عبارتی در مراقبت از بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بود. عملکرد تمامی افراد شرکت‌کننده در سه شیفت کاری صبح، عصر و شب بررسی و میانگین کلی نمرات عملکرد آنان در سه شیفت محاسبه شد. داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون آماری آنالیز واریانس در اندازه‌گیری‌های مکرر) تحلیل گردید.

یافته‌ها: یافته‌های حاصل از مطالعه نشان داد، میانگین نمره عملکرد پرستاران 33/2 ± 04/21 بود. همچنین اختلاف آماری معنی‌داری در میانگین نمره عملکرد پرستاران در شیفت‌های کاری مختلف حاصل شد (048/0p =).

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در این مطالعه در سطح متوسط قرار داشت؛ ضروری است مدیران بیمارستان‌ها و مسئولین پرستاری از عوامل مؤثر بر عملکرد پرستاران آگاه بوده و در جهت ارتقای آن تلاش نمایند.

واژه‌های کلیدی: سندرم حاد کرونری، بیمار، مراقبت، عملکرد پرستاران
متن کامل [PDF 493 kb]   (429 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 2 - ( اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها