:: دوره 15، شماره 1 - ( فروردین 1396 ) ::
جلد 15 شماره 1 صفحات 48-57 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه‌ی تأثیر درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهر اصفهان
خانم پروین جمشیدیان قلعه شاهی1، دکتر اصغر آقایی 2، دکتر محسن گل پرور3
1- دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران،
2- استاد استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ، aghaeipsy@gmail.com
3- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران،
چکیده:   (954 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: ناباروری زنان مشکلی است که تقریباً تمامی ابعاد زندگی آن‌ها، را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زنان نابارور معمولاً مشکلات روان‌شناختی را تجربه می‌کنند. بنابراین این پژوهش باهدف مقایسه‌ی تأثیر درمان مثبت­نگر ایرانی ـ اسلامی با درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روش کار: طرح این پژوهش، نیمه آزمایشی سه گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه بود. 45 زن نابارور مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان در سال 1395 به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی، درمان پذیرش و تعهد و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی بهزیستی روان­شناختی ریف (PWBQ) بود. داده‌ها با تحلیل واریانس اندازه­گیری‌های مکرر، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون بونفرونی، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در پس‌آزمون، بین گروه‌های آزمایش (مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و پذیرش و تعهد) با گروه کنترل، در بهزیستی روان­شناختی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (01/0>p)، ولی بین گروه مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و گروه پذیرش و تعهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p). در پیگیری، بین گروه مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و گروه کنترل در بهزیستی روان­شناختی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (05/0>p) ولی بین گروه پذیرش و تعهد و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p). همچنین در پیگیری بین گروه مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و گروه پذیرش و تعهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).

بحث و نتیجه‌گیری: هر دو درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی و پذیرش و تعهد در افزایش بهزیستی روان‌شناختی در دوره‌ی پس از درمان، یعنی در کوتاه‌مدت، مؤثر واقع شدند، به‌طوری‌که با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار داشتند ولی بین دو گروه مداخله تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. در مرحله‌ی پیگیری سه‌ماهه، یعنی در بلندمدت، دستاوردهای مربوط به بهزیستی روان‌شناختی در گروه درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی ادامه یافت، اما در گروه ACT نتایج مربوط به بهزیستی روان‌شناختی حفظ نشد.

واژه‌های کلیدی: درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی، درمان پذیرش و تعهد، بهزیستی روان‌شناختی، زنان نابارور
متن کامل [PDF 499 kb]   (412 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی- روان شناسی


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 1 - ( فروردین 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها