:: دوره 15، شماره 4 - ( تیر 1396 ) ::
جلد 15 شماره 4 صفحات 292-300 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده مادران کاندید آمنیوسنتز
نایافت کریمی1، فاطمه بهادری2، حمیدرضا خلخالی3، سهیلا ربیعی پور 4
1- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- دانشیار زنان و زایمان، پریناتولوژیست، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
3- دانشیار آمار حیاتی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، ‌دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، Soheila80@yahoo.com
چکیده:   (2178 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: امروزه عوامل متعددی زنان باردار را در معرض استرس و اضطراب قرار می‌دهد. انجام آمنیوسنتز ممکن است باعث ایجاد اضطراب در مادران باردار شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان اضطراب و استرس درک شده مادران کاندید آمنیوسنتز انجام شد.
مواد و روش کار: این مطالعه یک مقاله‌ی توصیفی است که بر روی 95 زن باردار با سن بارداری 15 تا 20 هفته، در مرکز -آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1395 انجام شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. میزان اضطراب زنان کاندید انجام آمنیوسنتز با پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر و استرس با پرسشنامه استرس درک شده کوهن اندازه‌گیری شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و همبستگی پیرسون انجام شد. در این مطالعه سطح معنی‌دار p کم‌تر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب زنان کاندید آمنیوسنتز 48/20 ± 26/108 و میانگین نمره استرس درک شده آنان 7/7 ± 76/24 بود. با انجام آزمون آماری پیرسون ارتباط معنی‌داری بین اضطراب و استرس درک شده مادران مشاهده شد (001/0 P <).
بحث و نتیجه‌گیری: آمنیوسنتز، روش تشخیصی تهاجمی می‌باشد که باعث افزایش استرس درک شده و اضطراب مادران کاندید این روش می‌شود. بنابراین جنبه‌های روانی این پروسیجر هم باید موردتوجه قرار گیرد و جهت کاهش استرس از روش‌های مداخله‌ای ازجمله مشاوره استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: آمنیوسنتز، اضطراب، استرس درک شده، بارداری
متن کامل [PDF 503 kb]   (1045 دریافت)    
نوع مطالعه: کیفی | موضوع مقاله: مامایی


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 4 - ( تیر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها