:: دوره 15، شماره 10 - ( دی 1396 ) ::
جلد 15 شماره 10 صفحات 767-776 برگشت به فهرست نسخه ها
فرهنگ ایمنی بیمار و عوامل تأثیرگذار بر آن از دیدگاه پرستاران مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
طیبه رضایی1، اکرم قهرمانیان 2، فرحناز عبداله زاده3، محمد اصغری جعفر آبادی4، زهرا شیخ علی پور5، زینب فدائی6
1- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، مجتمع آموزش عالی سلامت مرند، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2- استادیار گروه داخلی جراحی،، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) ، ghahramaniana@gmail.com
3- مربی گروه داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری و مامایی، تبریز، ایران
4- دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت، تبریز، ایران
5- استادیار گروه داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری و مامایی، تبریز، ایران
6- دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجتمع آموزش عالی سلامت مرند، دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه کودکان
چکیده:   (1293 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: در راستای بهبود ایمنی بیمار، کشورها بر آن هستند تا ایمنی سیستم­ها را پایش کنند و در این مسیر لازم است فرهنگ ایمنی بیمار نیز بررسی و در بین کارکنان توسعه یابد. این پژوهش باهدف تعیین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار و عوامل تأثیرگذار بر آن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در تبریز انجام گرفت.
مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش‌های جراحی بودند که تعداد 101 پرستار به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری، پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC) و اطلاعات جمعیت شناختی پرستاران بود. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری تی مستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره در نرم‌افزار آماری SPSS22 استفاده شد.
یافته‌ها: در ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، بیشترین میانگین نمرات مربوط به ابعاد یادگیری سازمانی-بهبود مداوم، حمایت مدیریت بیمارستان از ایمنی و ادراک کلی از فرهنگ ایمنی و کم‌ترین میانگین نمره مربوط به ابعاد کار تیمی مابین واحدهای سازمانی، امور مربوط به کارکنان و پاسخ غیرتنبیهی به خطاها بود. طبق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، متغیرهای سن (P<.01) و سابقه کار (P<.05) بافرهنگ ایمنی بیمار رابطه مثبت معنی­داری داشت. در مدل رگرسیون تنها متغیر سن تأثیر معنی­داری بر فرهنگ ایمنی بیمار داشت (B=0/98, CI%95=0/97-1/88, P=0/03).
بحث و نتیجه‌گیری: در راستای رسالت اصلی بیمارستان‌ها که ارائه خدمات اثربخش و ایمن است، توجه به فرهنگ ایمنی بیمار باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گرفته و در راستای افزایش این فرهنگ، زمینه برای ارتقای ایمنی بیمار فراهم گردد.
واژه‌های کلیدی: ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی، پرستاران، مرکز آموزشی درمانی
متن کامل [PDF 411 kb]   (416 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 10 - ( دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها