دوره 18، شماره 3 - ( خرداد 1399 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 209-202 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران
2- گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، baljanies@gmail.com
3- گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران
چکیده:   (2786 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: اجتماعی شدن حرفه‌ای، جنبه حیاتی تکامل دانشجویان پرستاری می‌باشد. این فرایند با ورود افراد به برنامه آموزش پرستاری آغاز می‌شود و با اتمام آموزش پرستاری و ورود به محیط‌های کاری ادامه می‌یابد. این مطالعه باهدف تأثیر اجتماعی شدن حرفه‌ای بر شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری در عرصه انجام گرفته‌ است. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع تجربی بوده که ٦٢ دانشجوی پرستاری در عرصه دانشگاه آزاد مهاباد به‌صورت سرشماری انتخاب‌شده و به‌صورت تصادفی منظم در دو گروه کنترل (٣١نفر) و مداخله (٣١نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله ١٥جلسه برنامه اجتماعی شدن حرفه‌ای را طی کردند. جهت ارزیابی و مقایسه به گروه کنترل و مداخله یک پرسشنامه دوقسمتی شامل: الف) پرسشنامه دموگرافیک و ب) پرسشنامه شایستگی بالینی داده ‌شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده تحت نرم‌افزار آماری SPSS25 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. برای مقایسه امتیازات حاصل از قبل و بعد مداخله از آزمون‌های t زوج و برای مقایسه بین گروهی از t مستقل و از آزمون اسمیرنوف کولموگروف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد برنامه آموزشی اجتماعی شدن حرفه‌ای که توسط گروه مداخله طی شد بر شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری در عرصه مؤثر است. در مقایسه نمرات شایستگی بالینی بین دو گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله برنامه آموزشی اجتماعی شدن حرفه‌ای از آزمون t مستقل در سطح اطمینان ٩٥ صدم استفاده شد. نتایج آزمون آماری t مستقل در خصوص هدف فوق نشان داد، بعد از اجرای برنامه آموزش اجتماعی شدن حرفه‌ای در گروه مداخله میانگین نمرات شایستگی بالینی (٣٥/١٩١) نسبت به گروه کنترل (٥٢/١٥٠) افزایش یافته است که این افزایش ازنظر آماری معنادار بود (٠٠٠١/٠p=). بحث و نتیجه‌گیری: برنامه آموزشی اجتماعی شدن حرفه‌ای می‌تواند تأثیر بسزایی در ایجاد و تقویت شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که مسئولین آموزش پرستاری با الگویی سازمان‌یافته، مدون و منظم برنامه آموزش اجتماعی شدن حرفه‌ای را بر اساس راهبردهای نوین آموزشی در برنامه‌های درسی دانشجویان دوره کارشناسی پرستاری گنجانده تا مراتب کارایی و اثربخشی دوره‌های آموزش پرستاری را بهبود بخشند.
متن کامل [PDF 2413 kb]   (861 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.