دوره 21، شماره 1 - ( فروردین 1402 )                   جلد 21 شماره 1 صفحات 46-37 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران (نویسنده مسئول) ، abedi.mo@gmail.com
2- متخصص مشاوره خانواده، بهشهر، ایران
چکیده:   (617 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: با شروع بحران کرونا، پرستاران دچار مشکلات روان‌شناختی متعددی شدند که این مشکلات نیاز به مداخلاتی داشتند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر نشخوار فکری و نگرانی پرستاران در زمان همه‌گیری بحران کرونا بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد شهر بابل در سال 1400 بوده که حجم نمونه آماری 30 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی و با روش قرعه‌کشی در دو گروه مداخله و کنترل گمارده شدند. درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه مداخله اجرا شد درحالی‌که گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های نشخوار فکری نالن-هوکسما و مارو و پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کوواریانس تک متغیری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 در سطح آماری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر نشخوار فکری و نگرانی پرستاران تأثیر داشت (001/0 P<). میزان این تأثیر بر اساس ضریب اتا بر نشخوار فکری 48/0 و بر نگرانی 53/0 بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‌شود مشاوران و برنامه‌ریزان در حیطه سلامت، مداخلات مبتنی بر درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای را گسترش دهند تا از این طریق آگاهی پرستاران نسبت به نگرانی‌های شغلی افزایش یابد.
 
متن کامل [PDF 451 kb]   (380 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

فهرست منابع
1. Wilder-Smith A, Freedman DO. Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. J Travel Med 2020;13(4):57-71. [DOI:10.1093/jtm/taaa020] [PMID] [PMCID]
2. Bo HX, Li W, Yang Y, Wang Y, Zhang Q, Cheung T, Wu X, Xiang YT. Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychol Med 2021;51(6):1052-3. [DOI:10.1017/S0033291720000999] [PMID] [PMCID]
3. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020;395(10223):497-506. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30183-5] [PMID]
4. Asadi N, Memarian R, Vanaki Z. Motivation to care: A qualitative study on Iranian nurses. J Nurs Res 2019;27(4):42-34. (Persian) [DOI:10.1097/jnr.0000000000000294] [PMID] [PMCID]
5. Huang L, Lei W, Xu F, Liu H, Yu L. Emotional responses and coping strategies in nurses and nursing students during Covid-19 outbreak: A comparative study. Plos One 2020;15(8):237-52. [DOI:10.1371/journal.pone.0237303] [PMID] [PMCID]
6. Shepardson RL, Funderburk JS, Weisberg RB, Maisto SA. Brief, modular, transdiagnostic, cognitive-behavioral intervention for anxiety in veteran primary care: Development, provider feedback, and open trial. Psychol Serv 2022;4(2):124-36. [DOI:10.1037/ser0000622] [PMID]
7. Satici B, Saricali M, Satici SA, Griffiths MD. Intolerance of uncertainty and mental wellbeing: Serial mediation by rumination and fear of COVID-19. Inter J Men Health Addic 2022;20(5):2731-42. [DOI:10.1007/s11469-020-00305-0] [PMID] [PMCID]
8. Shigemoto Y. Association between daily rumination and posttraumatic growth during the COVID-19 pandemic: An experience sampling method. Psychol Trauma Theory Res Prac Policy 2022;14(2):229-45. [DOI:10.1037/tra0001061] [PMID]
9. Schut DM, Boelen PA. The relative importance of rumination, experiential avoidance and mindfulness as predictors of depressive symptoms. J Cont Behavi Sci 2017;6(1):8-12. [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.11.008]
10. Bordbari S, Mousabeygi T, Zare H. Prediction of Marital Commitment based on Flourishing, Self-Compassion and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Nurses. J Health Care 2022;24(1):28-39. (Persian) [DOI:10.52547/jhc.24.1.28]
11. Talebi M, Raziei F, Seif M, Ahmadinia H. Attitude of Operating Room Students of Hamadan University of Medical Sciences toward Their Discipline and Future Career during the Corona Virus Epidemic. J Health Care 2021;23(2):156-64. (Persian) [DOI:10.52547/jhc.23.2.156]
12. Wang X, Luo R, Guo P, Shang M, Zheng J, Cai Y, Mo PK, Lau JT, Zhang D, Li J, Gu J. Positive Affect Moderates the Influence of Perceived Stress on the Mental Health of Healthcare Workers during the COVID-19 Pandemic. Inter J Envir Res Pub Health 2022;19(20):136-51. [DOI:10.3390/ijerph192013600] [PMID] [PMCID]
13. Zhang Q, Dong G, Meng W, Chen Z, Cao Y, Zhang M. Perceived stress and psychological impact among healthcare workers at a Tertiaty Hospital in China during the COVID-19 outbreak: the moderating role of resilience and social support. Front Psychiatry 2022;12:57-74. [DOI:10.3389/fpsyt.2021.570971] [PMID] [PMCID]
14. Elsaesser M, Herpertz S, Piosczyk H, Jenkner C, Hautzinger M, Schramm E. Modular-based psychotherapy (MoBa) versus cognitive-behavioural therapy (CBT) for patients with depression, comorbidities and a history of childhood maltreatment: study protocol for a randomised controlled feasibility trial. BMJ Open 2022;12(7):576-90. [DOI:10.1136/bmjopen-2021-057672] [PMID] [PMCID]
15. Abbasi Z, Amiri S, Talebi H. The effectiveness of Modular Cognitive-Behavioral Therapy (MCBT) on reducing the symptoms of separation anxiety in 6 and 7 year old children. Clin Psychol Pers 2020;13(2):51-64. (Persian) [Google Scholar]
16. Frederick J, Ng MY, Valente MJ, Chorpita BF, Weisz JR. Do specific modules of cognitive behavioral therapy for depression have measurable effects on youth internalizing symptoms? An idiographic analysis. Psycho Res 2022;30(2):1-7. [Google Scholar]
17. Pozza A, Dèttore D. Modular cognitive‐behavioral therapy for affective symptoms in young individuals at ultra‐high risk of first episode of psychosis: Randomized controlled trial. J Clin Psychol 2020;76(3):392-405. [DOI:10.1002/jclp.22901] [PMID]
18. Elsaesser M, Herpertz S, Piosczyk H, Jenkner C, Hautzinger M, Schramm E. Modular-based psychotherapy (MoBa) versus cognitive-behavioural therapy (CBT) for patients with depression, comorbidities and a history of childhood maltreatment: study protocol for a randomised controlled feasibility trial. BMJ Open 2022;12(7):576-82. [DOI:10.1136/bmjopen-2021-057672] [PMID] [PMCID]
19. Faryabi M, Rafieipour A, Haji -Alizadeh K, KhodavardianS. The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on anxiety, perceived stress and pain coping strategies for patients with leukemia. Feyz 2020;24(4):424-32. (Persian) [Google Scholar]
20. Nolen-Hoeksema S, Treynor W, Gonzalez R, Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cog Ther Res 2003;27(3):247-59. [DOI:10.1023/A:1023910315561]
21. Ansari B, Tasbihsazan S R, Khademi A L, Rezaei K. Evaluation of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on worry, rumination and asthma control in patients with asthma. Nurs Mid J 2021;19(4):287-98. (Persian) [Google Scholar]
22. Davey CLG, Wells A. Worry And Its Psychological Disorders Theory, Assessment and Treatment. London: Wiley; 2006. [DOI:10.1002/9780470713143]
23. Deshiri Gh, Golzari M, Barjali A, Sohrabi F. Psychometric properties of the Persian version of the Pennsylvania State Anxiety Questionnaire in students. J Clin Psychol 2013;1(4):67-75. [Google Scholar]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.