دوره 21، شماره 4 - ( تیر 1402 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 342-334 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- استادیار بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، پژوهشکده تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، bayrami.r@umsu.ac.ir
3- دکتری تخصصی اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- استاد یار آمار زیستی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (732 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: افزایش سوء رفتار با زنان باردار باعث شده محققان و سیاست‌گذاران سلامت، اقداماتی را برای ارتقاء مراقبت‌های بارداری محترمانه در دوران بارداری و زایمان و بعد از تولد آغاز کنند. مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر اجرای کارگاه آموزشی تکریم مادران باردار روی دانش و عملکرد ماماها انجام گرفت.
مواد و روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد از مداخله، کارگاه آموزشی تکریم مادر باردار برای 25 نفر از ماماهای بیمارستان امام خمینی سردشت در سال 1400 برگزار شد. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در مورد دانش و عملکرد ماماها در زمینه تکریم مادر باردار بود. پیش‌آزمون قبل از شروع کارگاه و پس‌آزمون دو هفته بعد از اتمام کارگاه از ماماهای شرکت‌کننده به عمل آمد. کارگاه آموزشی به شیوه سناریو و سخنرانی و ایفای نقش برای ماماها برگزار شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی زوجی در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره عملکرد ماماها قبل از مداخله 517/2±42/124 و بعد از مداخله 981/7±29/167 بود. میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی ماماها قبل از مداخله 039/2±38/14 و بعد از مداخله 239/1 ± 17/24 بود. نتایج حاصل از آزمون تی زوجی نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره‌ی عملکرد و دانش ماماها قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی تفاوت آماری معنی‌داری داشت (0001/0>(p.
بحث و نتیجه‌گیری: اجرای کارگاه آموزشی برای ماماها می‌تواند یک روش مناسب برای ارتقا دانش و عملکرد ماماها در زمینه تکریم مادران باردار و درنتیجه بهبود مراقبت‌های بارداری محترمانه باشد.
متن کامل [PDF 399 kb]   (859 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (953 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی

فهرست منابع
1. Hall JS, Mitchell M. Educating student midwives around dignity and respect. Women Birth 2017;30(3):214-9. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.04.007 [DOI:10.1016/j.wombi.2017.04.0072.] [PMID]
2. Ahmari Tehran H, Abediny Z, Kachoie A, Jafarbegloo E, Tabibi M. The effect of integration of role-modeling and narration methods on the midwifery students' performance in professional ethics. Iran J Med Edu 2013;12(11):826-35. [Google Scholar]
3. Vasegh Rahimparvar SF, Nasiriani L, Khoda TF, Bahrani N. Compliance rate of midwives with the professional codes of ethics in Maternal Child Health Centers in Tehran. J Med Ethics Hist Med 2014;7(2). [DOI:10.5812/ircmj.42098]
4. Shakibazadeh E, Namadian M, Bohren MA, Vogel JP, Rashidian A, Nogueira Pileggi V, et al. Respectful care during childbirth in health facilities globally: a qualitative evidence synthesis. BJOG: Int J Obstet Gynaecol 2018;125(8):932-42. [DOI:10.1111/1471-0528.15015] [PMID] [PMCID]
5. Khosla R, Zampas C, Vogel JP, Bohren MA, Roseman M, Erdman JN. International Human Rights and the Mistreatment of Women During Childbirth. Health Hum Rights 2016;18(2):131-43 [PMCID]
6. Miller S, Abalos E, Chamillard M, Ciapponi A, Colaci D, Comandé D, et al. Beyond too little, too late and too much, too soon: A pathway towards evidence -based respectful maternity care worldwide. Lancet 2016;388:2176-219 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31472-6 [DOI:10.1016/s0140-6736(16)31472-6] [PMID]
7. Ghobadi M, Ziaee T, Mirhaghjo N, Pazandeh F. Evaluation of satisfaction with natural delivery experience and its related factors in Rasht women. J Health Care 2018;20(3):215-24. [DOI:10.29252/jhc.20.3.215]
8. Ahmad SHirvani M, Bagheri-Nesami M, Tayebi T. Exploration of women birth experiences role in decisiding the type of next delivery. Nurs Midwifery J 2014;12(4):286-96. [Google Scholar]
9. Mselle LT, Moland KM, Mvungi A, Evjen-Olsen B, Kohi TW. Why give birth in health facility? Users' and providers' accounts of poor quality of birth care in Tanzania. BMC Health Serv Res 2013;13(1):1-12. [DOI:10.1186/1472-6963-13-174] [PMID] [PMCID]
10. Kujawski S, Mbaruku G, Freedman LP, Ramsey K, Moyo W, Kruk ME. Association Between Disrespect and Abuse During Childbirth and Women's Confidence in Health Facilities in Tanzania. Matern Child Health J 2015;19(10):2243-50. [DOI:10.1007/s10995-015-1743-9] [PMID]
11. Hodges S. Abuse in hospital-based birth settings?: Springer; 2009. 12. d'Oliveira AFPL, Diniz SG, Schraiber LB. Violence against women in health-care institutions: an emerging problem. Lancet 2002;359(9318):1681-5. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08592-6 [DOI:10.1016/s0140-6736(02)08592-6] [PMID]
12. Swahnberg K, Thapar-Björkert S, Berterö C. Nullified: women's perceptions of being abused in health care. J Psychosom Obstet Gynaecol 2007;28(3):161-7. [DOI:10.1080/01674820601143211] [PMID]
13. Fernández IO. PTSD and obstetric violence. Midwifery Today 2013(105):48-9. [Google Scholar]
14. Organization WH. The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth: WHO statement. World Health Organization, 2014. [URL]
15. Bohren MA, Vogel JP, Hunter EC, Lutsiv O, Makh SK, Souza JP, et al. The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: a mixed-methods systematic review. PLoS Med 2015;12(6):e1001847. [DOI:10.1371/journal.pmed.1001847] [PMID] [PMCID]
16. Downe S, Lawrie TA, Finlayson K, Oladapo OT. Effectiveness of respectful care policies for women using routine intrapartum services: a systematic review. Reprod Health 2018;15(1):1-13. [DOI:10.1186/s12978-018-0466-y] [PMID] [PMCID]
17. Jannah SL, Kao CH. Exploring the Perceptions of Women's and Midwives' in Indonesia Regarding Autonomy and Respect during Labor and Delivery. Master Thesis. National Taipei University of nursing and health sciences college of nursing. 2020. [Google Scholar]
18. Swahnberg K, Zbikowski A, Wijewardene K, Josephson A, Khadka P, Jeyakumaran D, et al. Can forum play contribute to counteracting abuse in health care? A pilot intervention study in Sri Lanka. Int J Environ Res Public Health 2019;16(9):1616. [DOI:10.3390/ijerph16091616] [PMID] [PMCID]
19. Umbeli T, Murwan I, Kunna A, Ismail S, Sulman M, Elmahgoub A. Impact of health care Provider's training on patients' communication during labor at Omdurman maternity hospital, Sudan 2011. Sudan J Med Sci 2014;9(4):211-6. [DOI:10.17265/1548-6648/2014.04.006]
20. Bayrami R, Pezeshki MZ, Ebrahimi M.https://irlib.ntunhs.edu.tw/retrieve/12455/108NTCN0713006-001.pdf [Google Scholar]
21. Masoumi SZ, Niazi Z, Bakht R, Roshanaei G. TThe Effect of Education of Pregnant Women's Bill of Rights to Midwives, on Satisfaction of the Women Referred to Labor Unit of Imam Reza hospital. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2016;24(1):58-67. [DOI:10.20286/nmj-24018]
22. Noor Hazilah AM, Phang SN. Patient satisfaction as an indicator of service quality in Malaysian public hospitals. Asian J Qual 2009;10(1):77-87. [DOI:10.1108/15982688200700028]
23. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. [Google books]
24. Grove SK, Burns N, Gray J. The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence: Elsevier Health Sciences; 2012. [Google Scholar]
25. Jalilvand H, Abdi M, Pourrahimi M, Jalilvand A, Tanharo D, Vali N, et al. Knowledge of Nursing and Midwifery Students about Patient Rights. Iran J Med Ethics History Med 2021;14:321-32. [Google Scholar]
26. Dzomeku VM, Boamah Mensah AB, Nakua EK, Agbadi P, Lori JR, Donkor P. Midwives' experiences of implementing respectful maternity care knowledge in daily maternity care practices after participating in a four-day RMC training. BMC Nurs 2021;20(1):1-9. [DOI:10.1186/s12912-021-00559-6] [PMID] [PMCID]
27. Chukwudozie C, Nsemo A, Enebeli E. Midwives' Perception and Practice of Respectful Maternity Care During Pregnancy and Childbirth in Selected Health Facilities in Cross River State, Nigeria. Afr J Biomed Res 2022;25(2):135-41. [Google Scholar]
28. Nekoei MM, Amiresmaeili M, Ghorbaninia R, Sharifi T, Tabatabaie S. Awareness of Patients' rights charter and respecting it from the perspective of patients and nurses:A study of limited surgical centers in Kerman city. Bioeth J 2014;4(11). [URL]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.