[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  awt-yekta Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: English ::
:: دوره 10، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1391 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 10 شماره 3 صفحات 0-0
XML تأثير ژل ليدوکائين بر درد ناشی از جايگذاری IUD مسی: يک کار آزمايی بالينی تصادفی دوسوکور کنترل شده Print

[English Abstract]
نویسندگان: سکينه محمد عليزاده *، فريده کاظمی، عزيزه فرشباف خليلی ، سيمين صيدی
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
چکيده مقاله:

  تأثير ژل ليدوکائين بر درد ناشی از جايگذاری IUD مسی: يک
کار آزمايی بالينی تصادفی دوسوکور کنترل شده

 

  دکتر سکينه محمد عليزاده [1] ، فريده کاظمی [2] ، عزيزه فرشباف خليلی [3] ، سيمين صيدی [4] *

 

  تاريخ دريافت 30/11/1390 تاريخ پذيرش 31/02/1391

 

  چکيده

  پيش زمينه و هدف: دستگاه داخل رحمی (IUD) مسی، روش جلوگيری از بارداری طولانی مدت و قابل برگشتی است که در اثربخشی با عقيم‌سازی لوله‌ای برابری می‌کند. درد ناشی از جايگذاری IUD يا ترس از آن ممکن است زنان را برای استفاده از اين روش بی‌ميل کند. هدف اين مطالعه تعيين تأثير ژل ليدوکائين بر درد ناشی از جايگذاری IUD مسی بود.

  مواد و روش‌ها: اين مطالعه بر روی 96 زن در يک مرکز بهداشتی در شهر تبريز انجام گرفت. شرکت‌کنندگان توسط بلوک‌بندی تصادفی با بلوک‌های 6 و 9 تايی با رعايت پنهان‌سازی توالی تخصيص به سه گروه تقسيم شدند: در يک گروه يک دقيقه قبل از قرار دادن تناکلوم، ژل 2درصد ليدوکائين و در گروه دوم ژل لوبريکانت به وسيله سوآپ استريل در کانال سرويکس قرار گرفت و در گروه سوم مداخله‌ای انجام نشد. فرد گذرانده IUD از لحاظ نوع ژل و مراجع و فردی که درد را می‌سنجيد از وجود يا عدم وجود مداخله blind بودند. تمام جايگذاری ها توسط يک مامای ماهر انجام گرديد. ميزان درد کل دوره IUD گذاری، بلافاصله بعد از جايگذاری IUD با استفاده از مقياس ديداری 10-0 سانتی متری اندازه‌گيری شد. برای تعيين تأثير ژل ليدوکائين و تعيين عوامل مرتبط با درد از آزمون‌های آناليز واريانس يک طرفه و کروسکال واليس، t تست، مان‌ويتنی و رگرسيون خطی در نرم‌افزار کامپيوتری 13 SPSS- استفاده شد.

  يافته‌ها: در کل، ميانگين نمره درد 8/1±5/3 بود. در آزمون تک متغيره از نظر نمره درد در بين سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. مقايسه فراوانی‌ها و نتايج آزمون‌های تک متغيره، در برخی عوامل مداخله‌گر احتمالی بين گروه‌ها تفاوت نشان داد. نتايج آزمون رگرسيون خطی با کنترل تأثير عوامل مداخله‌گر احتمالی شامل سابقه زايمان طبيعی، فاصله از آخرين زايمان، وضعيت شيردهی، سابقه گذاشتن IUD و فاصله زمانی شستشوی سرويکس و سنجش تأثير معنی‌داری از ژل ليدوکائين روی درد جايگذاری IUD نشان نداد. ميانگين نمره درد در گروه ليدوکائين 39/0 کم­تر از گروه بدون مداخله بود ولی اين تفاوت معنی‌دار نبود ( CI 95%:1.3, 0.57 ).

  بحث و نتيجه‌گيری: استفاده از ژل ليدوکائين 2درصد و استفاده از ژل لوبريکانت داخل کانال سرويکس يک دقيقه قبل از قرار دادن تناکلوم بر روی سرويکس، در کاهش درد کلی زمان جايگذاری IUD بي­تأثير است.

  کليد واژه‌ها: IUD مسی، درد، جايگذاری IUD ، ليدوکائين

  کد ارآزمايی بالينی 138903093706N3

  دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامايی اروميه، دوره دهم، شماره سوم، پی در پی 38، مرداد و شهريور 1391، ص 428-420

  

  آدرس مکاتبه: دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز، تلفن: 4772699- 0411، نمابر: 4796969- 0411

 

 

Email: seidisimin@yahoo.com  [1] دکترای بهداشت باروری، استاديار دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز

  [2] کارشناس ارشد مامايی، بيمارستان فاطميه همدان

  [3] کارشناس ارشد مامايی،دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز

  [4] کارشناس ارشد مامايی،دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز (نويسنده مسئول)

  5 Intrauterine Device

  6 Tubal Ligation (Tubal Sterilization)

واژه‌های کلیدی
متن كامل [PDF 224 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Mohammad alizadeh S, Kazami F, FarshbafKhalili A, Saidi S. EFFECT OF LIDOCAINE GEL ON PAIN FROM COPPER IUD INSERTION: A RANDOMIZED DOBELL BLIND CONTROLLED TRIAL. مجله. 2012; 10 (3) :0-0
URL http://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-209&slc_lang=fa&sid=1
محمد عليزاده سکينه، کاظمی فريده، فرشباف خليلی عزيزه، صيدی سيمين. تأثير ژل ليدوکائين بر درد ناشی از جايگذاری IUD مسی: يک کار آزمايی بالينی تصادفی دوسوکور کنترل شده. مجله پرستاری و مامایی ارومیه. 1391; 10 (3) :0-0
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 10، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1391 )
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.062 seconds with 695 queries by AWT YEKTAWEB 2714