مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی طبق مجوز شماره 1194/124 مورخ 7/2/82 از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی  و طبق مجوز شماره مورخه 3/2/1390 از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت از زمستان 1382 به انتشار مرتب مقالات اقدام نموده است. و در این راستا شماره های استاندارد بین المللی 6326- 2008 : ISSN و  EISSN: 2008-742X را کسب کرده است. این مجله طبق نامه شماره 911/88/آ مورخ 1/12/88 عضو انجمن علمی پرستاران قلب ایران بوده و در یایگاه های داده ای  Iran Medex , Magiran , ISC , Ebsco , Cinhal ,  Copernicus , Sid نمایه می باشد.

  بزودی این فصلنامه در Scopus نمایه خواهد شد.

  1. مدیر مسئول : حمیده محدثی
  2. سردبیر مجله : دکتر آرام فیضی استادیار دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
  3. مدیر اجرایی: دکتر علی رشیدی
  4. مدیر داخلی: حسن نظری
  5. مدیر وب سایت : اسلام رضوی
  6. ویراستار ادبی : حسن نظری
  7.  ویراستار انگلیسی : غرال اخوان معصومی
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه :
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب