مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مرضیه ابراهیمــی: مربی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

سهیلا آهنگرزاده‌ رضایی: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر رحیم بقایــی: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر محمد حسنی: دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر علی تقی زاده افشاری: استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر نیما حسینی جزنی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر حسین حبیب­ زاده: استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر خسرو حضرتی تپه: استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

یوسف حقیقی مقدم: مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دکتر محمدحسین خادم انصاری: استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر شاکر سالاری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر اکبر شریفی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حسین جعفری زاده: مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دکتر اصغر توفیقی: دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر محمد امین ولیزاده حسنلویی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه

دکتر علی عیسی زادگان: دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر اصغرشریفی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... تهران

شمس­الدین شمس: مربی پرستاری دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه

دکتر سیامک عقلمند: استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر فیروز قادری پاکدل: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر ابوالفتح لامعی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر مرتضی متذکر: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر خدیجه مخدومی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مریم مسگرزاده: مربی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دکتر مجتبی کریم پور: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر فروغ رفیعی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)

دکتر معصومه سیم بر: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر نعیمه سید فاطمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر معصومه همتی مسلک پاک : دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر شایسته جهانفر : دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مالزی

دکتر فاطمه مقدم تبریزی : استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر عبداله خرمی مارکانی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

یوسف محمدپور: مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه


نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه :
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب