مجله پرستاری و مامایی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشانی: ارومیه، بلوار رسالت، انتهای خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دفتر مجله، کدپستی: 5714783734

سردبیر مجله: دکتر آرام فیضی

تلفن تماس: 31937332 - 44 98+ دورنگار : 32240642-44 98+
پست الکترونیک: j.nur.midgmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله پرستاری و مامایی:
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.57.24.fa
برگشت به اصل مطلب