مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشانی: ارومیه، کیلومتر11جاده سرو، پردیس نازلو، دانشکده پرستاری و مامایی، دفتر مجله، کدپستی: 5756115111

سردبیر مجله: دکتر آرام فیضی

تلفن تماس: 31937332 - 44 98+ دورنگار : 32240642-44 98+
پست الکترونیک: j.nur.midgmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه :
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.57.24.fa
برگشت به اصل مطلب