مجله پرستاری و مامایی- اخبار نشریه
تغییر عنوان مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
با عنایت به موافقت کمیسیون محترم نشریات علوم پزشکی کشور طی نامه شماره 704/4181/ د مورخ 24/ 10/ 1398 مجله دانشکده پرستاری و مامایی  ارومیه تغییر عنوان یافته و از شماره آذر 1398 با عنوان جدید ((مجله پرستاری و مامایی)) منتشر می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پرستاری و مامایی:
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.66.34.fa
برگشت به اصل مطلب