هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ناصر پریزاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری داخلی جراحی
آدرس ایمیل: nparizadgmail.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۳۹۳-۳۰۱۰

دبیران تخصصی

دکتر منصور غفوری فرد
دانشگاه علوم پزشکی  تبریز
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: m.ghaforiyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۷۷۱-۵۱۵۲
دکتر امین سهیلی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل:soheili.a۱۹۹۱gmail.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۲۳۷-۸۹۴۴
مرضیه ابراهیمی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
تخصص: مامایی
آدرس ایمیل:ebrahimi.magmail.com

http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۸۵-۷۹۶۸
   

هیئت تحریریه

دکتر آرام فیضی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: aramfeizi yahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۲۶۰-۱۴۵۱
پروفسور ویولتا لوپز
دانشگاه ملی استرالیا
تخصص، پرستاری، مامایی
آدرس ایمیل: hccasydgmail.com 
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۸۴۴-۰۳۳۱
دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: ahangarzadeh.sogmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۴۷-۳۵۴۱
دکتر نادر آقاخانی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: nader۱۴۵۳umsu.ac.ir
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۰۲۶-۲۱۱۲
دکتر فروازن آتش‌زاده شوریده
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: F_atashzadehsbmu.ac.ir
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۱۴۴-۶۰۰۱
پروفسور محسن ادیب حاج باقری
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تخصص:  پرستاری داخلی جراحی
آدرس ایمیل: adib۱۳۴۴yahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۵۱۸-۴۳۲۹
دکتر محمد اسماعیل‌پور بندبنی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تخصص:  آموزش پرستاری
آدرس ایمیل:  esmaeilmmmyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۵۶۳-۸۹۵۸
دکتر نسرین الهی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تخصص:  پرستاری داخلی جراحی
آدرس ایمیل:  Nasrinelahi۱۳۷gmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۲۸۳-۰۳۳۹
دکتر امیر حسین پیشگویی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: apishgooieyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۴۲-۲۶۵۷
دکتر شایسته جهان‌فر
دانشگاه میشیگان مرکزی: ایالت میشیگان، آمریکا
تخصص: بهداشت
آدرس ایمیل:jahan۲scmich.edu
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۱۴۹-۱۰۶۷
دکتر هادی حسن‌خانی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: hadi۱۶۷۲yahoo.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۷۱۰-۵۵۸۲
دکتر یوسف حقیقی مقدم
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: haghighi.yumsu.ac.ir
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۲۱۱-۸۸۸۶
دکتر مژگان خادمی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: Khademi_mpjyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۰۵۱-۱۶۰۵
دکتر بهروز دادخواه
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: behrouz.dadkhahgmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۹۲۵-۲۹۰۵
پروفسور ناهید دهقان نیری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تخصص: آموزش پرستاری
آدرس ایمیل: dehghanntums.ac.ir
nahid.nayerigmail.com

http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۵۹۴-۶۷۹۰
دکتر مولود رادفر
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: mradfar۱۳۴۳gmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۹۵۷-۴۲۱۷
پروفسور فروغ رفیعی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: foroughrafiiyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۳۱۰-۴۷۹۶
دکتر مریم رسولی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: mrassoulisbmu.ac.ir
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۶۰۷-۸۰۶۴
دکتر سهیلا ربیعی پور
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: بهداشت مادر و کودک
آدرس ایمیل: soheila۸۰yahoo.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۵۹۲-۶۴۶۷
دکتر میترا زندی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: Mitra.zandiyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۳۹۵-۰۲۸۰
پروفسور نعیمه سید فاطمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل:Seyedfatemi.niums.ac.ir/ nseyedfatemiyahoo.com/
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۹۲-۴۲۱۹
پروفسور معصومه سیمبر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص: بهداشت باروری
آدرس ایمیل: msimbaryahoo.com/ msimbargmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۸۴۳-۳۱۵۰
دکتر اکبر شریفی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تخصص: بیماری های ریوی
آدرس ایمیل:ak.sharif۱۳۴۹gmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۸۰۸-۲۰۲۸
دکتر حمید شریف نیا
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: pagadisyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۵۷۰-۳۷۱۰