هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ناصر پریزاد   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری داخلی جراحی
آدرس ایمیل: nparizadgmail.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۳۹۳-۳۰۱۰

دبیران تخصصی

دکتر منصور غفوری فرد   CV
دانشگاه علوم پزشکی  تبریز
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: m.ghaforiyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۷۷۱-۵۱۵۲
دکتر امین سهیلی   CV
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل:soheili.a۱۹۹۱gmail.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۲۳۷-۸۹۴۴
مرضیه ابراهیمی   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: مامایی
آدرس ایمیل:ebrahimi.maggmail.com

http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۲۸۵-۷۹۶۸
   
دکتر فردین آجودانی   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: fardin.ajodaniyahoo.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۱۹۸-۳۹۰۶

هیئت تحریریه

دکتر آرام فیضی   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: aramfeizi yahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۲۶۰-۱۴۵۱
پروفسور ویولتا لوپز
دانشگاه ملی استرالیا
تخصص، پرستاری، مامایی
آدرس ایمیل: hccasydgmail.com 
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۸۴۴-۰۳۳۱
دکتر مدینه جاسمی خلیانی   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: jasemi.magmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۰۵۵-۹۲۰X
دکتر نادر آقاخانی   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: nader۱۴۵۳umsu.ac.ir
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۰۲۶-۲۱۱۲
دکتر فروزان آتش‌زاده شوریده   CV
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: F_atashzadehsbmu.ac.ir
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۱۴۴-۶۰۰۱
پروفسور محسن ادیب حاج باقری   CV
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تخصص:  پرستاری داخلی جراحی
آدرس ایمیل: adib۱۳۴۴yahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۵۱۸-۴۳۲۹
دکتر محمد اسماعیل‌پور بندبنی   CV
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تخصص:  آموزش پرستاری
آدرس ایمیل:  esmaeilmmmyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۵۶۳-۸۹۵۸
دکتر نسرین الهی   CV
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تخصص:  پرستاری داخلی جراحی
آدرس ایمیل:  Nasrinelahi۱۳۷gmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۲۸۳-۰۳۳۹
دکتر امیر حسین پیشگویی   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: apishgooieyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۰۴۲-۲۶۵۷
دکتر شایسته جهان‌فر
دانشگاه میشیگان مرکزی: ایالت میشیگان، آمریکا
تخصص: بهداشت
آدرس ایمیل:jahan۲scmich.edu
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۱۴۹-۱۰۶۷
دکتر هادی حسن‌خانی   CV
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: hadi۱۶۷۲yahoo.com
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۷۱۰-۵۵۸۲
دکتر یوسف حقیقی مقدم   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: haghighi.yumsu.ac.ir
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۲۱۱-۸۸۸۶
دکتر مژگان خادمی   CV
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: Khademi_mpjyahoo.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۰۵۱-۱۶۰۵
دکتر بهروز دادخواه   CV
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: behrouz.dadkhahgmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۹۲۵-۲۹۰۵
پروفسور ناهید دهقان نیری   CV
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تخصص: آموزش پرستاری
آدرس ایمیل: dehghanntums.ac.ir
nahid.nayerigmail.com

http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۵۹۴-۶۷۹۰
دکتر مولود رادفر   CV
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تخصص: پرستاری
آدرس ایمیل: mradfar۱۳۴۳gmail.com
http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۹۵۷-۴۲۱۷