مجله پرستاری و مامایی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به منظور افزایش آگاهی، دانش دست آوردهای علمی و پژوهشی به همکاران و علاقه‌مندان اقدام به انتشار مجله حاضر کرده است

  تلاش برای ارتقاء سطح بهداشت جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ایجاب می کند که پرستارها و ماماها با علم و تکنولوژی جهان امروز هم آهنگ و همگام شوند . انتشار مجلات علمی و تحقیقی که آخرین دستاوردهای دنیای پرستاری و مامایی را در اختیار آنان قرار می دهند خود ، گامی در جهت رسیدن به این هدف عالی است. انتشار این مجله نیز قدمی کوچک برای بالا بردن سطح علمی همکاران ارجمند به خصوص پرستاران و ماماهای این استان می باشد، امید می رود از مساعدت و همکاری خود آنان نیز برخوردار گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله پرستاری و مامایی:
http://unmf.umsu.ac.ir/find.php?item=1.42.19.fa
برگشت به اصل مطلب