:: دوره 15، شماره 9 - ( آذر 1396 ) ::
جلد 15 شماره 9 صفحات 667-679 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به کنترل عفونت در سال 1396
علی رضا یوسفی1، زهرا کاوسی1، احمد صادقی 2، ریحانه هادی برحق طلب1
1- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران (نویسنده مسئول) ، Ahmadsadeghi1363@gmail.com
چکیده:   (1652 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: عفونت‌های بیمارستانی یکی از معضلات بیمارستان‌ها در تمامی کشورهاست. پرستار به‌عنوان یکی از اعضای تیم مراقبت‌های بهداشتی درمانی نقشی حیاتی در کنترل و پیشگیری از این عفونت‌ها دارد. در این مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به کنترل عفونت بررسی شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1396 در شیراز انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که از بین آن‌ها 340 نفر به‌عنوان حجم نمونه از بین 10 بیمارستان انتخاب گردید. داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری و توسط آزمون‌های آماری t-Test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS23 تحلیل گردید.
یافته‌ها: نمره آگاهی (15/12± 71/104)، نگرش (27/8± 79/62) و عملکرد (24/14± 64/141) پرستاران در زمینه کنترل عفونت در وضعیت خوبی قرار داشت. بین متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران موردمطالعه در زمینه کنترل عفونت همبستگی مستقیم و معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<). بین عملکرد با وضعیت تأهل (001/0 P=) همچنین آگاهی با سطح تحصیلات پرستاران (000/0 P=) ارتباط معنی‌دار آماری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: علیرغم اینکه نمره آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه کنترل عفونت در وضع مناسبی قرار داشته ولی درعین‌حال لزوم برگزاری دوره‌های آموزش مداوم جهت افزایش میزان آگاهی و تقویت نگرش‌های مثبت در آن‌ها و اصلاح برخی عملکردهای اشتباه درنتیجه باورهای غلط برای پرستاران و سایر پرسنل درمانی در بیمارستان‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، عفونت بیمارستانی، پرستار
متن کامل [PDF 632 kb]   (516 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت پرستاری


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 9 - ( آذر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها