:: دوره 18، شماره 2 - ( اردیبهشت 1399 ) ::
جلد 18 شماره 2 صفحات 95-106 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه استرس شغلی، ترس از ارزیابی منفی و مسئولیت‌پذیری با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان‌های شهرستان بهبهان
لیلا مترصد 1، فرشته اسمعیل خانی2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی عمومی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران (نویسنده مسئول) ، L_moterased1973@yahoo.com
2- استایار گروه روانشناسی عمومی،واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران
چکیده:   (403 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: با توجه به اهمیت عملکرد پرستاری در افزایش کیفیت مراقبت و درمان بیماران و اهمیت توجه به عوامل مؤثر در آن این پژوهش باهدف بررسی رابطه استرس شغلی، ترس از ارزیابی منفی و مسئولیت‌پذیری با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان‌های شهرستان بهبهان به مرحله اجرا درآمد.
مواد و روش کار: به همین منظور از بین کلیه پرستاران بیمارستان‌های شهرستان بهبهان (434)، تعداد208 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند ابزارهای پژوهش شامل: مقیاس استرس پرستاری گری تافت و اندرسون (1981)، مقیاس ترس از ارزیابی منفی لیری (1983)، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری گاف (1987) و پرسشنامه‌های عملکرد شغلی پاتر سون (1970)، بوده است. در این پژوهش جهت تحلیل داده‌ها علاوه بر روش آمار توصیفی نظیر بیشترین و کم‌ترین نمره، میانگین، انحراف استاندارد از همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه نیز استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب همبستگی به‌دست‌آمده از رابطه متغیرهای استرس شغلی، ترس از ارزیابی منفی با عملکرد شغلی معنی­دار هستند. بدین معنی که بین استرس شغلی با عملکرد شغلی ( 354/0- = r، 01/0 p < ) رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. بین ترس از ارزیابی منفی با عملکرد شغلی(251/0- = r، 01/0 p < )، رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین مسئولیت‌پذیری با عملکرد شغلی( 285/0 = r، 01/0 p < ) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. . نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که از بین متغیرهای پیش‌بین، استرس شغلی (152/0- = β، 01/0 P) و پس‌ازآن متغیر ترس از ارزیابی منفی (184/0-= β، 01/0 P) پیش‌بین‌های عملکرد شغلی محسوب می‌شوند.
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، ترس از ارزیابی منفی، مسئولیت‌پذیری، عملکرد شغلی
متن کامل [PDF 3945 kb]   (167 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی- روان شناسی


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 2 - ( اردیبهشت 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها