دوره 18، شماره 5 - ( مرداد 1399 )                   جلد 18 شماره 5 صفحات 386-379 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی،دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
2- داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮیﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎیﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ایران، تهران، ایﺮان
3- مربی، کارشناسی ارشد پرستاری،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
4- دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی،دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
5- کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران (نویسنده مسئول) ، Fn.ndri74@gmail.com
چکیده:   (2450 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن شایع است. لازمه مدیریت این بیماری انجام رفتارهای صحیح خود مراقبتی است. یکی از مؤثرترین عوامل روان‌شناختی پیش‌بینی کننده رفتارهای خود مراقبتی تیپ شخصیتی افراد می‌باشد. لذا  این پژوهش باهدف تعیین و مقایسه سطوح خود مراقبتی در بیماران دیابتی دارای تیپ شخصیت A و B انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد. در این مطالعه 342 بیمار دیابتی به روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خود مراقبتی در بیماران دیابتی و پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B استفاده شد. داده‌های پژوهش پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزارSPSS  نسخه 22 شد. داده‌ها  به کمک آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج، انحراف معیار و میانگین نمره کلی خود مراقبتی و همچنین خود مراقبتی در بعد کنترل قند خون و بعد مراقبت از پا در تیپ شخصیتی  Aبیشتر از افراد گروه تیپ شخصیتی B‏ بود (p >0/05). از طرفی انحراف معیار و میانگین نمره خود مراقبتی در بعد تغذیه، رفتار دارویی و فعالیت فیزیکی در گروه تیپ شخصیتی B بیشتر از گروه A بود(p > 0/05). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش نمره کلی خودمراقبتی در بیماران داری تیپ شخصیتA بیشتر از  تیپ شخصیت B می‌باشد. حال‌آنکه میانگین نمره خود مراقبتی در اکثر زیر مقیاس‌ها در  بیماران دیابتی دارای تیپ شخصیت B نسبت به بیماران دارای تیپ شخصیت A بیشتر می‌باشد.بنابراین انجام مطالعات بیشتر در این خصوص ضروری می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: خودمراقبتی، دیابت، تیپ شخصیتی
متن کامل [PDF 2145 kb]   (698 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.