دوره 18، شماره 10 - ( دی 1399 )                   جلد 18 شماره 10 صفحات 831-821 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه نگر در نظام سلام، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- استادیار آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) ، EmadzadeA@mums.ac.ir
3- استادیار آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- دکترای پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
5- کارشناس ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (2055 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: بارداری یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی زنان است که منجر به تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای می‌گردد. ازاین‌رو توانمندسازی مادران باردار جهت سازگاری با این تغییرات ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر نیاز بر خودکارآمدی زنان باردار انجام شد. روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل بود.123 زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز شهری خدمات جامع سلامت شهرستان کاشمر به‌صورت تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله (64 نفر مداخله و 59 نفر کنترل) قرار گرفتند. مداخلات آموزشی بر اساس نتایج حاصل از چک‌لیست نیازسنجی برای گروه مداخله و کلاس‌های رایج آمادگی زایمان (8) جلسه برای گروه شاهد انجام شد. قبل و بعد از مداخله پرسشنامه‌ها توسط هردو گروه مداخله و شاهد تکمیل ‌گردید،. ابزار گردآوری شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه خودکارآمدی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ورژن 16 (در سطح معنی‌داری کم‌تر از 05/0) با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، آزمون تی مستقل و تی زوجی و آزمون آنالیز کوواریانس انجام شد. یافته‌ها: در این مطالعه ازنظر آماری قبل از مداخله، اختلاف معناداری بین دو گروه مداخله و کنترل ازنظر نمره خودکارآمدی زنان باردار وجود نداشت (05/0p). نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی مادر نسبت به آموزش روتین کلاس‌های آمادگی زایمان موجب افزایش بیشتر نمره خودکارآمدی در مادر می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد از این ‌روش آموزشی در آموزش کلاس‌های آمادگی زایمان استفاده گردد.
متن کامل [PDF 555 kb]   (824 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.