دوره 21، شماره 7 - ( مهر 1402 )                   جلد 21 شماره 7 صفحات 588-575 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UMSU.REC.1400.288

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Cheraghi R, Almasi L, Alinejad V, Aghakhani N, Jasemi M, Eghtedar S. THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH JOB PERFORMANCE AND OCCUPATIONAL STRESS IN NURSES WORKING IN EDUCATIONAL AND MEDICAL CENTERS IN URMIA IN 2022. Nursing and Midwifery Journal 2023; 21 (7) :575-588
URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4921-fa.html
چراغی روزیتا، الماسی لاله، علی نژاد وحید، آقاخانی نادر، جاسمی مدینه، اقتدار سامره. بررسی ارتباط هوش هیجانی با عملکرد شغلی و استرس شغلی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1401. مجله پرستاری و مامایی. 1402; 21 (7) :575-588

URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4921-fa.html


1- مربی پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- مربی پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، lale.almasi@gmail.com
3- استادیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- دانشیار، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و پژوهشکده بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
5- دانشیار پرستاری داخلی چراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
6- استادیار پرستاری داخلی چراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (148 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: پرستاران بزرگترین مؤلفه سرمایه انسانی در سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی، به دلیل ماهیت شغلی خود نیازمند برخورداری از مهارت‌هایی هستند که بتواند در ارائه با کیفیت مراقبت‌ها به آنان کمک نماید. هوش هیجانی به‌عنوان یک توانایی فردی نسبتاً ثابت و یک ویژگی مهم برای عملکرد پرستاری شناخته می‌شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با عملکرد شغلی و استرس شغلی در پرستاران انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کمی با رویکرد توصیفی از نوع مقطعی- همبستگی می‌باشد که بر روی 300 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی شهر ارومیه انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مشتمل بر پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ، عملکرد شغلی پاترسون و استرس شغلی در پرستاران بود. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با کمک نرم‌افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:
یافته‌های مطالعه نشان داد میانگین نمره هوش هیجانی پرستاران در این مطالعه برابر با 78/107 بود که حاکی از میزان هوش هیجانی خوب در آنان بود. میانگین نمره استرس شغلی نیز برابر با 10/77 بود که نمایانگر استرس شغلی متوسط در آنان و میانگین نمره عملکرد شغلی در آن‌ها 62/37 به دست آمد که بیانگر عملکرد شغلی بسیار خوب در میان پرستاران مورد مطالعه ما بود. بررسی تحلیلی وجود ارتباط معنی‌دار بین عملکرد شغلی پرستاران و هوش هیجانی (P= 0.000) و همچنین استرس شغلی (P= 0.000) در پرستاران را تائید نمود.
بحث و نتیجه‌گیری: از آنجائیکه برخورداربودن از هوش هیجانی به‌عنوان یک مهارت مهم و قائل آموزش در شاغلین حرفه پرستاری بشمار می‌آید، این مهارت می‌تواند استرس شغلی افراد را کاهش داده و عملکرد شغلی آنان را ارتقاء و بهبود بخشد. بنابراین توصیه می‌شود که سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی حرفه پرستاری در جهت گنجاندن آموزش این مهارت در کوریکولولوم آموزشی پرستاری و یا دوره‌های ضمن خدمت پرستاران، در جهت ارتقاء این مهارت در جهت کاهش فشار و استرس کاری پرسنل پرستاری، افزایش عملکرد و نهایتاً ارائه مراقبت‌های با کیفیت به بیماران و افزایش رضایتمندی آنان کوشا باشند.
متن کامل [PDF 474 kb]   (135 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

فهرست منابع
1. Welton JM, Harper EM. Measuring nursing care value. Nursing 2016. [PMID]
2. Memarian R, Salsali M, Vanaki Z, Ahmadi F, Hajizadeh E. Professional ethics as an important factor in clinical competency in nursing. Nursing Ethics 2007;14(2):203-14. [DOI:10.1177/0969733007073715] [PMID]
3. Alos SB, Caranto LC, David JJT. Factors affecting the academic performance of the student nurses of BSU. Int J Nurs Sci 2015;5(2):60-5. [Google Scholar]
4. Kakooei H, Rahimi MH, Hosseini M. The role of bright light during night work on stress and health status of shift work nurses. Int J Occup Hyg 2009;1(1):46-50. [Google Scholar]
5. Orak RJ, Farahani MA, Kelishami FG, Seyedfatemi N, Banihashemi S, Havaei F. Investigating the effect of emotional intelligence education on baccalaureate nursing students' emotional intelligence scores. Nurse Edu Pract 2016;20:64-9. [DOI:10.1016/j.nepr.2016.05.007] [PMID]
6. Samaei SE, Khosravi Y, Heravizadeh O, Ahangar HG, Pourshariati F, Amrollahi M. The effect of emotional intelligence and job stress on burnout: a structural equation model among hospital nurses. Int J Occup Hyg 2017;9(2):52-9. [Google Scholar]
7. Collins SB, Covrig D, Newman I. Q-factor emotional intelligence profiles as an area for development in graduate nurse anesthesia students. J Nurs Edu 2014;53(9):501-10. [DOI:10.3928/01484834-20140821-13] [PMID]
8. Lin Q-H, Jiang C-Q, Lam TH. The relationship between occupational stress, burnout, and turnover intention among managerial staff from a Sino-Japanese joint venture in Guangzhou, China. J Occup Health 2013;55(6):458-67. [DOI:10.1539/joh.12-0287-OA] [PMID]
9. Dagget T, Molla A, Belachew T. Job related stress among nurses working in Jimma Zone public hospitals, South West Ethiopia: a cross sectional study. BMC Nursing 2016;15:1-10. [DOI:10.1186/s12912-016-0158-2] [PMID] []
10. Mohamed SM, Nagy F. Emotional intelligence and job stress among academic members at faculty of Nursing-Cairo University. J Nurs Health Sci 2017;6:10-9. [DOI:10.9790/1959-0601041019]
11. Biranvand N, Komili H, Heydari H. Survey relationship between emotional intelligence and coping strategies to stress in nurses. J Clin Nurs Midwifery 2015;4(3):40-9. (Persian) [Google Scholar]
12. Sarsangi V, Motallebi M, Khodadadi R, Shajari M, Keyvani S, Yousefzadeh M. Correlation between occupational stress and burnout in rehabilitation center employees of Kashan, Iran Int Arch Health Sci 2015;2(1):8-13. [URL]
13. Zhu Y, Liu C, Guo B, Zhao L, Lou F. The impact of emotional intelligence on work engagement of registered nurses: The mediating role of organisational justice. J Clin Nurs 2015;24(15-16):2115-24. [DOI:10.1111/jocn.12807] [PMID]
14. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality. 1990;9(3):185-211. [DOI:10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG]
15. Fernandez R, Salamonson Y, Griffiths R. Emotional intelligence as a predictor of academic performance in first‐year accelerated graduate entry nursing students. J Clin Nurs 2012;21(23-24):3485-92. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2012.04199.x] [PMID]
16. Štiglic G, Cilar L, Novak Ž, Vrbnjak D, Stenhouse R, Snowden A, et al. Emotional intelligence among nursing students: Findings from a cross-sectional study. Nurse Edu Today 2018;66:33-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.028] [PMID]
17. Landa JMA, López-Zafra E. The impact of emotional intelligence on nursing: An overview. Psychology 2010;1(1):50. [DOI:10.4236/psych.2010.11008]
18. Snowden A, Stenhouse R, Young J, Carver H, Carver F, Brown N. The relationship between emotional intelligence, previous caring experience and mindfulness in student nurses and midwives: a cross sectional analysis. Nurse Edu Today 2015;35(1):152-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2014.09.004] [PMID]
19. Goleman D. Working with emotional intelligence: Bantam; 1998. [DOI:10.1002/ltl.40619981008]
20. Ranjbar H. Emotional intelligence training: A necessity for nursing education curriculum. Nurse Education Today 2015;35(11):1053. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.08.028] [PMID]
21. Rezaei L, Mahmoudi M. A model for explaining organizational citizenship behavior based on job satisfaction and organizational justice at arsanjani islamic azad university. Quarterly Journal of New Approach Edu Manag 2017;8(2):265-85. (Persian) [URL]
22. Holston EC, Talor J. Emotional intelligence in nursing students. Int J Adv Psychol 2017;5:11-22. [DOI:10.14355/ijap.2016.05.003]
23. Tavan A, Chehrzad M, Kazemnejad Leili E, Sedri N. Relationship between emotional intelligence and occupational exhaustion on nurses. J Holistic Nurs Midwifery 2016;26(2):49-58. (Persian) [URL]
24. Eastaugh SR. Hospital nurse productivity. J Health Care Finance 2002;29(1):14-22. [Google Scholar]
25. Mousavi S, Zaimipour M, Zali M. Assessing The Level of Nursing Staff Competency Based on Credibility Standards in The View of Nursing Managers In Selected Hospitals. Nurse and Physician Within War 2012; 3(19-20):14-9. (Persian) [URL]
26. Heydari H, Feizollahi S. The Relationship between Emotional Intelligence and Job Performance by the Moderator of Conflict Management (Case Study: Ilam Gas Refinery Company). Ilam Culture J 2016;17(50.51):145-60. (Persian) [Google Scholar]
27. Haghighatjoo Z. Shafigh Pour MR, Ansari H, Haghighatjoo Z. The relationship between emotional intelligence and job satisfaction on men and woman working for Iran Medical Sciences Universities. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2008;6(4):158-69. (Persian) [URL]
28. Banihashemian K. Relation between head masters' general health and emotional intelligence and job satisfaction of teachers. Int J Behav Sci 2010;4(1):45-50. [Google Scholar]
29. Dulewicz V, Higgs M. Can emotional intelligence be measured and developed? Leadersh Organ Dev J 1999;20(5):242-53. [DOI:10.1108/01437739910287117]
30. Hassan Nia S, Saleh Sadeghpour B, Ebrahim Damavandi M. Modeling the structural relationship between emotional intelligence and happiness with mediation of academic self-efficacy and self-regulation. J Edu Learn Stud 2014;6 (2):32-60. (Persian) [URL]
31. Farzadnia F. The Impact of Emotional Intelligence on conflict-handling styles among the head nurses of Milad hospital, Tehran. J Ilam Univ Med Sci 2012;20(2):53-61. [URL]
32. Hosseini M, Sedghi Goyaghaj N, Alamadarloo A, Farzadmehr M, Mousavi A. The relationship between job burnout and job performance of clinical nurses in shiraz shahid rajaei hospital (thruma) in 2016. J Clin Nurs Midwifery 2017;6(2):59-68. (Persian) [Google Scholar]
33. Mami S, Sharifi M, Heidaryan F, Almasi F, Yarahmadi H, Zandifar H, et al. Predict job performance based on difficulties in regulating emotions and practices to deal with stressors in a military hospital medical staff. Nurse Physician Within War 2017;13(4):178-86. (Persian) [URL]
34. Paterson T. T, Husband T. MDecision-making responsibility: Yardstick for job evaluation. Compensation Review. 1970;2(2):21-31. [DOI:10.1177/088636877000200204]
35. Saatchi M, kamkari K, M. A. Psychological tests.3th ed. Iran, Tehran. 2012:336. (Persian)
36. Qasemzadeh A, Hassani M, S. J. Orgaizational citizenship behavior and reputation: ediators in the relationship between accountability & jab performance and satisfaction. Res Edu Leadersh Manag 2015;1(3):141-64. (Persian) [Google Scholar]
37. Landa JMA, López-Zafra E, Martos MPB, del Carmen Aguilar-Luzon M. The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2008;45(6):888-901. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2007.03.005] [PMID]
38. Gray-Toft P, Anderson JG. The nursing stress scale: development of an instrument. J Behav Assess 1981;3:11-23. [DOI:10.1007/BF01321348]
39. Lee M-H, Holzemer WL, Faucett J. Psychometric evaluation of the Nursing Stress Scale (NSS) among Chinese nurses in Taiwan. J Nurs Measur 2007;15(2):133-44. [DOI:10.1891/106137407782156381] [PMID]
40. Valiei S, Rezaei M, Rezaei K. The relationship between personality characteristics and Nursing occupational stress. Iran J Psych Nurs 2013;1(3):27-34. (Persian) [Google Scholar]
41. Kouchakzadeh M, Sohrabi Z, Mosadegh Rad A M. The Relationship of Emotional Intelligence and its Dimensions on Communication Skills among Emergency Unit Nurses. J Hosp 2015;14(3):64-74. (Persian) [Google Scholar]
42. Tavan A, Chehrzad M, Kazemnejad Leili E, Sedri N. Relationship between emotional intelligence and occupational exhaustion on nurses. J Holistic Nurs Midwifery 2016;26(2):49-58. [URL]
43. Rostami M, Movaghari M, Taghavi T, Mehran A. The relationship between emotional intelligence and coping styles of nurses in hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences. Iran J Nurs Res 2016;11(1):51-61. (Persian) [Google Scholar]
44. Masoudi K, Alavi A. Relationship between nurses' emotional intelligence with clinical decision-making. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021;29(1):14-22. [DOI:10.30699/ajnmc.29.1.14]
45. White DE, Grason S. The importance of emotional intelligence in nursing care. J Comprehens Nurs Res Care 2019;4(152):1-3. [DOI:10.33790/jcnrc1100152]
46. Rahmanian A, Makaremnia S, Abdian T. Role of Emotional Intelligence in the Quality of Nursing Care in Nurses Working in Covid-19 Care Units. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2023;31(1):46-56. [DOI:10.32592/ajnmc.31.1.46]
47. Goleman D. Emotional intelligence at work.Translated by Ebrahimi B & Joyandeh M. Tehran: Behin Danesh. 2004:64-72. (Persian) [URL]
48. Ebrahimi N, Sadegh Moghadam L, Hosseinzadeh F, Bahri N. Relationship between emotional intelligence and personal and occupational characteristics of nurses. Occup Health Safety 2019;10(3):290-300. (Persian) [URL]
49. Pekaar KA, van der Linden D, Bakker AB, Born MP. Emotional intelligence and job performance: The role of enactment and focus on others' emotions. Hum Perform 2017;30(2-3):135-53. [DOI:10.1080/08959285.2017.1332630]
50. Ranjdoust S. The relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with performance of female nurses in Tabriz Hospitals in 2018. Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;6(1):19-35. [Google Scholar]
51. Raeissi P, Zandian H, Mirzarahimy T, Delavari S, Moghadam TZ, Rahimi G. Relationship between communication skills and emotional intelligence among nurses. Nurs Manag 2022;29(4). [PMID]
52. Dipidip C, Cas-ing R, San Luis K. Bridging Health Promotion with Emotional Intelligence: A Nursing Perspective. 2018. [Google Scholar]
53. Mafi L, Asefzade S. Association of emotional intelligence and communication skills with patients in nurses. J Qazvin Univ Med Sci. 2014;18(3):34-40. [Google Scholar]
54. Kim MS, Sohn SK. Emotional intelligence, problem solving ability, self efficacy, and clinical performance among nursing students: A structural equation model. Korean J Adult Nursing 2019;31(4):380-8. [DOI:10.7475/kjan.2019.31.4.380]
55. Sunaryo H, Nirwanto N, Manan A. The effect of emotional and spiritual intelligence on nurses' burnout and caring behavior. Int J Academic Res Buss Soc Sci 2017;7(12):1211-27. [DOI:10.6007/IJARBSS/v7-i12/3753]
56. Heydari H, Feizollahi S. Relationship between emotional intelligence and job performance of employees with moderation of conflict management (case study: Ilam Gas Refining Company). Ilam Culture J 2016;17(50-51):145-60. (Persian) [URL]
57. Shahhosseini M, Silong AD, Ismaill IA, Uli JN. The role of emotional intelligence on job performance. Int J Bus Soc Sci 2012;3(21). [Google Scholar]
58. Parizad N, Lopez V, Jasemi M, Gharaaghaji Asl R, Taylor A, Taghinejad R. Job stress and its relationship with nurses' autonomy and nurse-physician collaboration in intensive care unit. J Nurs Manag 2021;29(7):2084-91. [DOI:10.1111/jonm.13343] [PMID]
59. Yousefi M, Fazaeli S, Jamali J, Ebrahimi Z. Evaluation of the job stress level among frontline nurses caring for patients with COVID-19: A cross sectional study. J Crit Care Nurs 2021;14(4):60-51. [Google Scholar]
60. Mohammadi M, Vaisi-Raygani A, Jalali R, Salari N. Prevalence of job stress in nurses working in Iranian hospitals: a systematic review, meta-analysis and meta-regression study. J Health Safety Work 2020;10(2):119-28. [Google Scholar]
61. Ghanei Gheshlagh R, Hosseini MA, Sayehmiri K. Job Stress among Iranian nurses: a systematic review and meta-analysis. Sci J Nurs Midwifery Paramed Fac 2017;2(4):68-75. [DOI:10.29252/sjnmp.2.4.68]
62. Ramazani AA, Rezaei Farimani M. Relationship between job characteristic and job stress in nurses of Kurdistan University of Medical Sciences educational hospitals. Iran J Nurs Res 2012;7(25):54-63. [Google Scholar]
63. Mosadeghrad AM. Occupational stress and turnover intention: implications for nursing management. Int J Health Policy Manag 2013;1(2):169. [DOI:10.15171/ijhpm.2013.30] [PMID] []
64. Mosaferchi S, Sepidarkish M, Mortezapour Soufiani A, Momenian S, Nasiri Z, Zakerian S. Role of effective individual factors in nurses' job performance. A case study of selected hospitals in Tehran. Occup Med Quart J 2018;10(1):54-61. [URL]
65. Mami S, Sharifi M, Heidaryan F, Almasi F, Yarahmadi H, Zandifar H, et al. Predict job performance based on difficulties in regulating emotions and practices to deal with stressors in a military hospital medical staff. Nurse Physician Within War 2017. (Persian) [URL]
66. Molero Jurado MdM, Pérez-Fuentes MdC, Oropesa Ruiz NF, Simón Márquez MdM, Gázquez Linares JJ. Self-efficacy and emotional intelligence as predictors of perceived stress in nursing professionals. Medicina 2019;55(6):237. [DOI:10.3390/medicina55060237] [PMID] []
67. Banovcinova L, Baskova M. Sources of work-related stress and their effect on burnout in midwifery. Procedia-Soc Behavl Sci 2014;132:248-54. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.04.306]
68. Huang H, Liu L, Yang S, Cui X, Zhang J, Wu H. Effects of job conditions, occupational stress, and emotional intelligence on chronic fatigue among Chinese nurses: a cross-sectional study. Psychol Res Behav Manag 2019:351-60. [DOI:10.2147/PRBM.S207283] [PMID] []
69. Rezaee N, Behbahany N, Yarandy A, Hosseine F. Correlation between occupational stress and social support among nurses. Iran J Nurs 2006;19(46):71-8. [URL]
70. Mikolajczak M, Menil C, Luminet O. Explaining the protective effect of trait emotional intelligence regarding occupational stress: Exploration of emotional labour processes. J Res Personality 2007;41(5):1107-17. [DOI:10.1016/j.jrp.2007.01.003]
71. Navas MS, Vijayakumar M. Emotional intelligence: A review of emotional intelligence effect on organizational commitment, job satisfaction and job stress. Int J Adv Sci Res Dev 2018;5(6):1-7. [DOI:10.26836/ijasrd/2018/v5/i6/50602]
72. Yusoff RBM, Khan A, Azam K. Job stress, performance and emotional intelligence in academia. J Basic Appl Sci Res 2013;3(6):1-8. [Google Scholar]
73. Yamani N, Shahabi M, Haghani F. The relationship between emotional intelligence and job stress in the faculty of medicine in Isfahan University of Medical Sciences. J Adv Med Educ Prof 2014;2(1):20. [PMID]
74. Bittinger AC. Relationship Between Emotional Intelligence and Occupational Stress Levels Among Certified Registered Nurse Anesthetists. AANA J 2020;88(5). [Google Scholar]
75. Cichoń J, Płaszewska‐Żywko L, Kózka M. Emotional intelligence and coping strategies among intensive care unit nurses. Nurs Crit Care 2023;28(2):322-8. [DOI:10.1111/nicc.12839] [PMID]
76. Khoshnazary S, Hosseini M, Fallahi Khoshknab M, Bakhshi E. The effect of emotional intelligence (EI) training on Nurses' resiliency in Department of Psychiatry. Iran J Psychiat Nurs 2016;3(4):28-37. [Google Scholar]
77. Biranvand N, Komili H, Heydari H. Survey relationship between emotional intelligence and coping strategies to stress in nurses. J Clin Nurs Midwifery 2015;4(3):40-9. [Google Scholar]
78. Li X, Fang X, Wang L, Geng X, Chang H. Relationship between emotional intelligence and job well‐being in Chinese Registered Nurses: Mediating effect of communication satisfaction. Nurs Open 2021;8(4):1778-87. [DOI:10.1002/nop2.820] [PMID] []
79. Shahbazi S, Heidari M, Vanaki Z. Today nursing need for emotional intelligence: Integrative review of literature. Q J Nurs Manag 2012;1(3):55-64. [URL]
80. Hasanpour M, Ghaedi Heidari F, Hasanzadeh A. Emotional intelligence of nursing students in different educational levels. J Nurs Edu 2017;6(2):33-40. [DOI:10.21859/jne-06025]
81. Karimi L, Leggat SG, Bartram T, Rada J. The effects of emotional intelligence training on the job performance of Australian aged care workers. Health Care Manag Rev 2020;45(1):41-51. [DOI:10.1097/HMR.0000000000000200] [PMID]
82. Asgari H, Omidi N, Omidi M. the Correlation between Emotional Intelligence with job motivation among Nursing Personnel in Public Hospitals of Kermanshah in 2015. J Nurs Edu 2017;6(2):57-62. [DOI:10.21859/jne-06028]
83. Haresabadi M, Seyed Sharifi S, Yaghubi M M. The relationship between emotional intelligence and occupational burnout among nurses. J N Khorasan Univ Med Sci 2016;7(3):527-36. [DOI:10.29252/jnkums.7.3.527]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Nursing And Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb