دوره 21، شماره 4 - ( تیر 1402 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 333-321 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Katouzian M, Aghababaei S, Tapak L, Khodakarami B, Bakht R. SEXUAL KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF ADOLESCENT GIRLS ON THE VERGE OF MARRIAGE AND ITS RELATIONSHIPS WITH DEMOGRAPHIC VARIABLES. Nursing and Midwifery Journal 2023; 21 (4) :321-333
URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4588-fa.html
کاتوزیان مریم، آقابابایی سودابه، تاپاک لیلی، خداکرمی بتول، بخت رفعت. دانش و نگرش جنسی دختران نوجوان در آستانه ازدواج و ارتباط آن‌ها با متغیرهای دموگرافیک. مجله پرستاری و مامایی. 1402; 21 (4) :321-333

URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4588-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- استادیار آمارحیاتی، مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری‌های غیرواگیر دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- مربی و عضو هیئت علمی گروه مامایی و عضو مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- دکتری بهداشت باروری، گروه بهداشت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (نویسنده مسئول) ، rbakht@yahoo.com
چکیده:   (506 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: با توجه به اهمیت دانش و نگرش جنسی در زندگی زناشویی، مطالعه‌ای باهدف تعیین میزان دانش و نگرش جنسی و ارتباط آن‌ها با عوامل دموگرافیک دختران نوجوان در آستانه ازدواج انجام شد.
مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 130 دختر نوجوان به روش تصادفی از بین مراجعه‌کنندگان به مرکز سلامت خانواده شهرستان همدان از آبان تا اسفند سال 1399 انتخاب شدند و پرسشنامه‌های دموگرافیک و دانش و نگرش جنسی (SKAS) را تکمیل نمودند. برای تحلیل روابط بین متغیرها از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه، تی مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمام آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 انجام و در تمامی تحلیل‌ها سطح اطمینان 95/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اصلی‌ترین منبع اطلاعات جنسی در 2/53درصد افراد، اینترنت بود. میانگین نمره دانش و نگرش جنسی افراد به ترتیب 62/34 و 56/23 بود. نمره دانش جنسی در 5/21درصد و نگرش جنسی در 81درصد دختران، کمتر از متوسط (30) بود. بین دانش و نگرش جنسی دختران همبستگی وجود نداشت، ولی بین سن دختران با نمره دانش (022/0=P) ونیز نگرش جنسی آن‌ها (001/0˂P) ارتباط خطی مستقیم و معنی‌دار وجود داشت. بین دسترسی به اینترنت با میانگین نمره دانش جنسی (001/0˂P) ونیز با نگرش جنسی (003/0=P) ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت. بین میانگین نمره نگرش جنسی با سطح تحصیلات دختران (004/0=P) ونیز با سطح تحصیلات همسرانشان (028/0=P) ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت. بین دانش و نگرش جنسی دختران با محل سکونت در شهر و روستا و تعداد خواهر و برادر آن‌ها و همسرانشان ارتباطی وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: نمره دانش جنسی بیش از دوسوم دختران بیشتر از متوسط و نمره نگرش جنسی بیش از دوسوم دختران کمتر از متوسط بود. بین دانش و نگرش جنسی با سن، و نگرش جنسی با سطح تحصیلات دختران و همسرانشان ارتباط وجود داشت.
متن کامل [PDF 523 kb]   (404 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (409 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی

فهرست منابع
1. Jalali I, Ahadi H, Kiyamanesh AR. The effectiveness of family training based on Olson approach for family adaptation and cohesion. J Psycho Model Methodes 2016;7(24):1-22.(Persian) [Google Scholar]
2. Hendrix H, Hunt H. Making marriage simple: Ten truths for changing the relation ship. New York: Crown Publishing; 2013. [URL]
3. Akbari Torkestani N, Ramazan nejad P, Abedi M, Eshrati B, Nekoobahr A, Ramazan nejad P. The effect of premarital counseling with acceptance and commitment therapy- based approach on sexual fynction. J Arak Uni Med Sci 2017;19(117):34-42. [Persian] [Google Scholar]
4. Kahana E, Lee JE, Kahana J, Goler T, Kahana B, Shick S, et al. Childhood autism and proactive family coping: Intergenerational perspectives. J Intergener Relatsh 2015;13(2):150-66. [DOI:10.1080/15350770.2015.1026759]
5. Khamse F, Zahrakar K, Mohsenzade F. The effect of practical application of intimate relationship skills (PAIRS) on enhancing sexual satisfaction and marital happiness in married wives. J Posit Psychol 2015;1(2):41-52. (Persian) [Google Scholar]
6. Zhang H, Spinrad TL, Eisenberg N, Luo Y, Wang Z. Young adults' internet addiction: Prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. Int J Psychophysiol 2017;120:148-56. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2017.08.002] [PMID]
7. Bagarozzi DA. Enhancing intimacy in marriage: A clinician's guide: routledge; 2014. [DOI:10.4324/9781315787053]
8. Shahhosseini Z, Gardeshi ZH, Pourasghar M, Salehi F. A review of affecting factors on sexual satisfaction in women. Mater Socio Med 2014;26(6):378-81. [DOI:10.5455/msm.2014.26.378-381] [PMID] [PMCID]
9. Nikirashidi F, Ghoraishi Z, Esmaeilzade S. Sexual practice during AGHD period in young couples referred to Kerman Marriage counseling center in 2017. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2017;18(1):30-7. (Persian) [URL]
10. MazloomyMahmoodAbad SS, Tofighiyan SA, Ardiyan N, Kalantari F, DehghaniTafti A, Zobeydi M. The effect of family health education on the knowledge and attitude of couples attending pre-marriage counseling classes. Toloo e Behdasht J 2019;17(6):1-11. (Persian) [DOI:10.18502/tbj.v17i6.491]
11. Baghian Zarchi A. Survey of predictors of sexual satisfaction in Yazd facualty education and psychology. Esfahan: Esfahan University; 2014. [Persian] [URL]
12. Organization WH. SIXTY-FOURTH WORLD HEALTH ASSEMBLY. Generva2011. [URL]
13. Kazemipoor S, (10):103-124. Evolution of marriage age in Iranian women and demographic factors affecting it J Wom Dev Pol 2014(10):103-24. (Persian) [URL]
14. Afzali M, Allameh R. Study of educational needs of 12-14 years old girls about adolescent health and determines appropriate and effective strategies for adolescent health education. Koomesh J 2000;1(2):39-47. (Persian) [URL]
15. MacNeil S, Byers ES. Role of sexual self-disclosure in the sexual satisfaction of long-term heterosexual couples. J Sex Res 2009;46(1):3-14. [DOI:10.1080/00224490802398399] [PMID]
16. Rastgoo N, Golzari M, Barati Sedeh F. Effectiveness increased sexual Knowledge on marital satisfaction of married women clinical Psychology studies. Clin Psychol Stud 2014;5(17):35-48. (Persian) [URL]
17. Salimi M, Fatehizadeh M. Investigation of effectiveness of setual education based on behavioral-cognitive method on sextual intimacy, knowledge and self-expression of married woman in Mobarakeh. J Mod Psychol Res 2013;7(28):105-22. [URL]
18. Shahsiah M, Bahrami F, Mohebi S. On the relationship between sexual satisfaction and marital commitment among couples in Shiraz city, centeral part of Iran. J Fundam Ment Health 2009;11(3 (43)):233-8. (Persian) [Google Scholar]
19. Motaghi m. Knowledge and attitudes of sexual and sexual satisfaction in employee training and its relationship with Porsche Region 4 (Thesis) Tehran: Alzahra University Faculty of Social and Economic Sciences; 2009. (Persian)
20. Aliakbari Dehkordi M. Relationship between women sexual function and marital adjustment. Int J Behav Sci 2010;4(3):199-206. (Persian) [Google Scholar]
21. Coyne-Beasley T, Baccaglini L, Johnson RM, Webster B, Wiebe DJ. Do partners with children know about firearms in their home? Evidence of a gender gap and implications for practitioners. Pediatrics 2005;115(6):e662-e7. [DOI:10.1542/peds.2004-2259] [PMID]
22. Soltani F, Azizi R, Sourinegad H, Shayan A, Mohammadi Y, Khodakarami B. Sexual knowledge and attitude as predictors of female sexual satisfaction. Biomed Res Ther 2017;4(12):1874-84. [DOI:10.15419/bmrat.v4i12.398]
23. Motaghi M. Studying the knowledge and attitude of couples and their relationship with the degree of sexual satisfaction in education workers in district 4 of Tehran. Tehran: Al-Zahra University; 2009. (Persian) [URL]
24. Karimi M, Nasiri Dashtaki E, editors. The prediction of marital distress based on knowledge and attitude and ineffective schemes in married students of Shahrekord University. Third International Conference on Modern Research in The Humanities; 2016. [Persian]; Italy-Rome, institute of Ideas Managers The Capital of Vieira. [URL]
25. Ramezani Solgani S, Farshchi Tabrizi Y, Bahrani M. Survey of sexual knowledge and attitude of normal and bad supervisor of high school (15-18) years in Ahvaz. Fiurth National Conference on Science and Technology of Educational Sciences; Tehran: Social Studies and Psychology of Iran; 2018. (Persian) [URL]
26. Azizi R, Soltani F, Khodakarami B, Yaghobi A, Mohammadi Y. Impact of counselling based on knowledge and attitude on the satisfaction on married women referring to comperehensive health center of Hamedan University of medical sciences (Master Thesis). Hamedan Hamedan University of Medical Sciences; 2018. (Persian)
27. Ghorbani S, Khalaj M. The effect of education and counseling related to marital issues on the attitude towards sexual relations in girls at the time of marriage in Qazvin Marriage Counseling Center. Alborz Univ Med J 2012;1(1):23-30. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.aums.1.1.23]
28. Baghersad Z, Fahami F, Beigi M, Hasanzadeh A. Sexual knowledge and attitude among girls who are getting married based on the information from yas pre-marriage counseling center. Iran J Nurs Midwifery Res 2017;22(3):255-6. [URL]
29. Dutt S, Majula M, 33:319-26. Sexual knowledge, atittude, behaviors and source of influences in urban college Youth: A study frm India. Indian J Soc Psych 2017;33(4):319-26. [DOI:10.4103/0971-9962.218602]
30. Mohammadi Morchegani S, ABOLGHASEMI A, Kafi Masouleh M. The Comparison Of Disruptive Beliefs And Sexual Knowledge And Attitudes In Women With And Without Sexual Interest/Arousal Disorder. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2020;18(4):306-17. [Google Scholar]
31. Noohi S, Azar M, Shafiee Kandjani A, Tajik A. Knowledge and Beliefs of Couples attending Marriage Counseling Centers toward correct sexual relationships. Hayat 2007;13(3):77-83. (Persian) [Google Scholar]
32. Rahmanian SA, Khadivzadeh T, Esmaily H. Comparison of the effect of group counseling and integrated counseling (group and individual) on sexual knowledge and attitude in women on the verge of marriage. Iran J Obstet Gynecol Infertil2017;20(3):77-88. (Persian) [Google Scholar]
33. Shirpak KR, Ardebili HE, Mohammad K, Maticka‐Tyndale E, Chinichian M, Ramenzankhani A, et al. Developing and testing a sex education program for the female clients of health centers in Iran. Sex Educ 2007;7(4):333-49. [DOI:10.1080/14681810701636044]
34. Malek A, Shokoohi HA, Faghihi AN, Bina M, Kandjani ARS. A study on the sources of sexual knowledge acquisition among high school students in northwest Iran. Arch Iran Med 2010;13(6):537-42. [Google Scholar]
35. Latifnejad Roudsari R, Nouri MJ, Hasanpour M, Hazaveyi SMM, Taghipour A. The necessity of sexual-health education for Iranian female adolescents: a qualitative study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012;15(12):7-17. (Persian) [Google Scholar]
36. Curvino M, Fischer MG. Claiming comprehensive sex education is a right does not make it so: a close reading of international law. New Bioeth 2014;20(1):72-98. [DOI:10.1179/2050287714Z.00000000044] [PMID]
37. Rakhshaee Z, Maasoumi R, Nedjat S, Khakbazan Z. Sexual Health Literacy, a Strategy for the Challenges of Sexual Life of Infertile Women: A Qualitative Study. Galen Med J 2020;9:e1862. [DOI:10.31661/gmj.v9i0.1862] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Nursing And Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb