دوره 21، شماره 4 - ( تیر 1402 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 288-277 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi A, Purfarzad Z, Homaie Safir T, Tapak L. THE RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL JUSTICE WITH PROFESSIONAL COMMITMENT AND RESILIENCE OF NURSES WORKING IN MEDICAL-EDUCATIONAL CENTERS OF HAMEDAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2020-2021. Nursing and Midwifery Journal 2023; 21 (4) :277-288
URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4763-fa.html
صادقی امیر، پورفرزاد زهرا، همایی سفیر طیبه، تاپاک لیلی. ارتباط عدالت سازمانی با تعهد حرفه‌ای و تاب‌آوری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400-1399. مجله پرستاری و مامایی. 1402; 21 (4) :277-288

URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4763-fa.html


1- دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیارگروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بیماری‌های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (نویسنده مسئول) ، t.homaie.safir@gmail.com
4- استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (646 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: تاب‌آوری پرستاران در محیط‌های کاری پرتنش می‌تواند اثرات فردی و سازمانی مثبتی داشته باشد. بنابر مطالعات، درک کارکنان از عدالت سازمانی بر تعهد حرفه‌ای و تاب‌آوری آن‌ها مؤثر است. پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه عدالت سازمانی با تعهد حرفه‌ای و تاب‌آوری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بوده که در سال 1399 در بین 260 پرستار شاغل در مراکز آموزشی - درمانی شهر همدان انجام گرفت. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی بود. ابزار پژوهش پرسش‌نامه شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، پرسش‌نامه تعهد حرفه‌ای جعفر آقایی و پرسش‌نامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون بود. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد.
یافته‌ها: عدالت سازمانی ادراک‌شده در سطح متوسط (78/0 ± 94/2)، تعهد حرفه‌ای در سطح بالا (64/0 ± 80/2) و تاب‌آوری در سطح متوسط (61/0 ± 65/2) بود. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی و تعهد حرفه‌ای (013/0=P، 154/0=r) و تعهد حرفه‌ای و تاب‌آوری (001/0> P، 607/0=r) رابطه داشتند، اما عدالت سازمانی و تاب‌آوری رابطه معنادار نداشتند (616/0=P، 031/0-=r). عدالت سازمانی و تعهد حرفه‌ای با هم 379/0 از واریانس تاب‌آوری را تبیین می‌کنند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد ادراک پرستاران از عدالت سازمانی می‌تواند تعهد حرفه‌ای را در آن‌ها بالا ببرد و تعهد حرفه‌ای بالاتر نیز می‌تواند سطح تاب‌آوری آن‌ها را افزایش دهد. بنابراین، مدیران پرستاری و بیمارستانی می‌توانند با برنامه‌ریزی جهت ارتقای سطح عدالت سازمانی و تعهد حرفه‌ای پرستاران، سطح تاب‌آوری را در پرستاران افزایش دهند.
 

متن کامل [PDF 558 kb]   (375 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (512 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت پرستاری

فهرست منابع
1. keyvanlo Z, Fazaeli s, Barghamadi B, Keykhosravi A, Sabzevari N, Neamatshahi M. The study of the most important aspectsns of responsiveness from the point of view of referring to Sabzevar health centers. J Sabzevar Univ Med Sci 2020;26(6):817-25. (Persian) [Google Scholar]
2. Manoochehri H, Shahab Lavasani F, Atashzadeh-Shoorideh F, Akbarzadeh Baghban A. Relationship between leadership style and perceived organizational justice. Q J Nurs Manag 2017;6(1):62-71. (Persian) [DOI:10.29252/ijnv.6.1.62]
3. Robertson IT, Cooper CL, Sarkar M, Curran T. Resilience training in the workplace from 2003 to 2014: A systematic review. J Occup Organ Psychol 2015;88(3):533-62. [DOI:10.1111/joop.12120]
4. Kinicki A, Kreitner R. Organizational behavior: Key concepts, skills & best practices. New York: McGraw-Hill/Irwin; 2006. [Google Scholar]
5. Bies RJ. Interactional (in) justice: The sacred and the profane. Advances in organizational justice. 2001;89118. [Google Scholar]
6. Gillet N, Fouquereau E, Bonnaud-Antignac A, Mokounkolo R, Colombat P. The mediating role of organizational justice in the relationship between transformational leadership and nurses' quality of work life: A cross-sectional questionnaire survey. Int H Nurs Stud 2013;50(10):1359-67. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.12.012] [PMID]
7. Niehoff BP, Moorman RH. Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Acad Manag J 1993;36(3):527-56. [DOI:10.5465/256591]
8. Folger RG, Cropanzano R. Organizational justice and human resource management: SAGE; 1998. [DOI:10.4135/9781452225777] [PMCID]
9. Moradi M. Khatooni m, Jahani Hashemi H, Zeighami R, Sheikh M.[Relationship between professional commitment and job satisfactionin qazvin's pubic educational hospital nurses]. Med Ethics 2013;7(24):55-78. [URL]
10. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression Anxiety 2003;18(2):76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
11. Khoshnazary S, Hosseini M, Fallahi Khoshknab M, Bakhshi E. The Effect of Emotional Intelligence (EI) Training on Nurses' Resiliency in Department of Psychiatry. J Nurs Edu 2016;3(4):28-37. (Persian) [URL]
12. Brown R, Wey H, Foland K. The relationship among change fatigue, resilience, and job satisfaction of hospital staff nurses. J Nurs Scholarsh 2018;50(3):306-13. [DOI:10.1111/jnu.12373] [PMID]
13. Jin S-H, Kim J-H. Influence of resilience and perceived individual and organizational support on organizational commitment among hospital nurses. J Digit Convergence 2017;15(5):293-303. [Google Scholar]
14. Keyvanara M, Shahpouri S, Oreyzi H. Relationship among organizational justice, work engagement and positive organizational behavior of nurses via mediation of their personal career goals. Iran J Nurs 2014;27(88):22-33. [DOI:10.29252/ijn.27.88.22]
15. Hejazi Y, Bazargan A, Eshaghi F. A step-by-step guide to internal quality assessment in the academic system. Tehran: Ravan Publications, 2008. [URL]
16. Maali J, Samadi M. The study of the relationship between organizational justice perception and conscientiousness of Tabriz Radio and TV staff. J Sociol Stud 2017;9(36):83-98. [URL]
17. Jafaraghaee F, Ebadi A, Negarandeh R, Mehrdad N. A professional commitment scale for clinical nurses: A study protocol. Med J Islam Repub Iran 2017;31(1):817-22. [DOI:10.14196/mjiri.31.123] [PMID] [PMCID]
18. Jafaraghaee F, Ebadi A, Dehghanzadeh S, Mehrdad N. Development and psychometric testing of nurses' professional commitment inventory. Med J Islam Repub Iran 2021;35(1):947-53. [DOI:10.47176/mjiri.35.127] [PMID] [PMCID]
19. Jafaraghaee F, Ebadi A, Negarandeh R, Mehrdad N. A professional commitment scale for clinical nurses: A study protoco. Med J Islam Repub Iran 2017;31:123. [DOI:10.14196/mjiri.31.123] [PMID] [PMCID]
20. Gerami Nejad N, Ghorbani Moghaddam Z, Kazemi majd R, Hosseini M. Association between Resilience and Professional Commitment among Nurses Working in Intensive Care Units. J Healthcare Manag 2018;9(3):65-76. (Persian) [Google Scholar]
21. Bayer N, Sahin I. The Relationship between Percieved Ethical Leadership, Organizational Justice, and Turnover Intention among General Hospital Nurses. Int J Health Manag Tourism 2020;5(2):123-44. [DOI:10.31201/ijhmt.788675]
22. Ghasi NC, Ogbuabor DC, Onodugo VA. Perceptions and predictors of organizational justice among healthcare professionals in academic hospitals in South-Eastern Nigeria. BMC Health Serv Res 2020;20(1):1-12. [DOI:10.1186/s12913-020-05187-5] [PMID] [PMCID]
23. Mardani M, Rahmanian E, Arab M, Hosseini M, Vafaee Najar A. Correlation of the dimensions of organizational justice and responsibility in hospitals. Taṣvīr-salāmat 2020;11(3):202-13. [DOI:10.34172/doh.2020.28]
24. Haghighinezhad G, Atashzadeh-Shoorideh F, Ashktorab T, Mohtashami J, Barkhordari-Sharifabad M. Relationship between perceived organizational justice and moral distress in intensive care unit nurses. Nurs Ethics 2019;26(2):460-70. [DOI:10.1177/0969733017712082] [PMID]
25. Hamidi Y, Shaterabadi S, Soltanian AR. Investigation of the relationship between the Organizational Justice and the Organizational Performance and productivity in the Health Center of Kermanshah Province. J Ergon 2020;7(4):52-61. [DOI:10.30699/jergon.7.4.52]
26. Hatam N, Fardid M, Kavosi Z. Perceptions of organizational justice among nurses working in university hospitals of shiraz: a comparison between general and specialty settings. Nurs Midwifery Stud 2013;2(4):77. [DOI:10.5812/nms.10637] [PMID] [PMCID]
27. Jaiswal R, Raychaudhuri P. Enhancing Employees' Organizational Commitment with Perceived Organizational Justice and Organizational Learning Culture in an Indian Healthcare Sector. Int Manag Rev 2021;17(1):55-88. [Google Scholar]
28. Rakhshany Zabol F, Akbari O, Kiani F, Sarhadi F. Correlations of Organizational Justice and Professional Commitment with the Demographic Variables of Nurses. Iran J Nurs 2019;31(116):28-39. [DOI:10.29252/ijn.31.116.28]
29. Rakhshani Zabol F, Akbari O, Vagharseyyedin SA, Farajzadeh Z. The relationship between organizational justice and nurses' job embeddedness in teaching hospitals. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019;27(3):156-62. [DOI:10.30699/ajnmc.27.3.156]
30. Mohammed ZE, Zakaria AM, Mustafa Abdel-ghani A. Organizational Justice and it's influence on Organizational Citizenship Behavior among Staff Nurses. Egypt J Health Care 2020;11(4):691-702. [DOI:10.21608/ejhc.2020.171364]
31. Hany SH, Hassan RM, Badran FM. Relation between Organizational Justice and Workplace Deviance Behavior among Staff Nurses. Egypt J Health Care 2020;11(1):248-59. [DOI:10.21608/ejhc.2020.74788]
32. Elkholy SM, Elshall SE, Higazee MZA. Organizational Justice: A Predictor of Job Satisfaction among Hospital Nurses. Int J Novel Res Healthcare Nurs 2020;7(2):384-92. [Google Scholar]
33. Yu H, Huang C, Chin Y, Shen Y, Chiang Y, Chang C, et al. The Mediating Effects of Nursing Professional Commitment on the Relationship between Social Support, Resilience, and Intention to Stay among Newly Graduated Male Nurses: A Cross-Sectional Questionnaire Survey. Int J Env Res Pub Health 2021;18(14):7546. [DOI:10.3390/ijerph18147546] [PMID] [PMCID]
34. Heidari Jamebozorgi M, Karamoozian A, Ilaghinezhad Bardsiri T, Sheikhbardsiri H. Nurses Burnout, Resilience, and Its Association With Socio-Demographic Factors During COVID-19 Pandemic. Front Psychiatry 2021;12(Article 803506). [DOI:10.3389/fpsyt.2021.803506] [PMID] [PMCID]
35. Khosravian T, Chardoli K. Predicting Coronavirus Anxiety Based on Resilience and Psychological Hardiness of Kermanshah Nurses. J Recent Adv Behav Sci 2021;6(54):232-41. [Google Scholar]
36. Sotudeh A, Rahmani Anarki H, Sabzi Z. Evaluation of Resilience and its Relationship with Some Individual Professional Factors of Nurses Working in the Intensive Care Unit of Hospitals Affiliated to Golestan University of Medical Sciences 2020. Analy Res J Aligudarz School Nurs 2021;11(2):36-43. [Google Scholar]
37. Jung S-Y, Park J-H. Association of nursing work environment, relationship with the head nurse, and resilience with post-traumatic growth in emergency department nurses. Int J Env Res Pub Health 2021;18(6):2857. [DOI:10.3390/ijerph18062857] [PMID] [PMCID]
38. Akbari O, Vagharseyyedin SA, Farajzadeh Z. The Relationship of organizational justice with nurses' professional commitment. Mod Care J 2015;12(1):31-8. [Google Scholar]
39. Raffety AW. Resilience as a Mediator of Perceived Organizational Justice and Turnover Intention for Licensed School Counselors: Walden University; 2021. [Google Scholar]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Nursing And Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb