دوره 21، شماره 4 - ( تیر 1402 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 320-311 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khezerloo Z, Aghakhani N, Cheraghi R, Alonejad V. COMPARISON OF THE EFFECT OF VIRTUAL AND FEEDBACK-BASED SELF-CARE TRAINING ON THE SELF-CARE BEHAVIORS OF HEART FAILURE PATIENTS REFERRED TO SEYYED AL-SHOHADA URMIA MEDICAL TRAINING CENTER IN 2020-2021. Nursing and Midwifery Journal 2023; 21 (4) :311-320
URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4882-fa.html
خضرلو زهرا، آقاخانی نادر، چراغی رزیتا، علی‌نژاد وحید. مقایسه تأثیر آموزش خود مراقبتی به روش مجازی و بازخورد محور بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا (ع) ارومیه در سال 1401- 1400. مجله پرستاری و مامایی. 1402; 21 (4) :311-320

URL: http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4882-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، nader1453@umsu.ac.ir
3- مربی گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
4- استادیار آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (578 مشاهده)
پیش‌زمینه و هدف: بیماران مبتلا به نارسایی قلب به دلیل ماهیت مزمن بیماری دچار اختلال در خودمراقبتی و عوارض بیماری ازجمله بستریهای مکرر هستند. در این میان، استفاده از روش‌های نوین آموزشی مثل آموزش مجازی و بازخورد محور، از روش‌های مؤثر در آموزش بیماران محسوب می‌شود. بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین و مقایسه تأثیر آموزش خود مراقبتی به روش آموزش از مجازی و آموزش به روش مجازی و بازخورد محور بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود. در ابتدا 90 بیمار ب مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا (ع) ارومیه در سال 1401- 1400 به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس بیماران به روش تصادفی بلوکی در سه گروه آموزش بازخورد محور، آموزش مجازی و گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه آموزش بازخورد محور، آموزش به‌صورت انفرادی و در طی یک ماه و به‌صورت دو جلسه‌ی 60-45 دقیقه‌ای در هفته و به‌صورت چهره به چهره، سخنرانی و همراه با بازخورد در پایان هر جلسه برای فرد انجام شد. در گروه آموزش مجازی، محتوای آموزشی در نرم‌افزار واتساب به‌صورت متن و تصویر روزانه تا سه ماه درمجموع 90 پیام و تصویر محتوای آموزشی به بیمار ارسال شد. گروه کنترل، مراقبت‌های روتین را دریافت نمودند. ابزار پژوهش شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اروپایی رفتار مراقبت از خود در بیماران نارسایی قلبی بود. تجزیه تحلیل به‌وسیله آزمون‌های تی زوجی، ANOVA و کای دو در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله از لحاظ متغیرهای دموگرافیک ونیز رفتارهای خودمراقبتی بین سه گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (05/0p >). میانگین نمره رفتار خود مراقبتی بین سه گروه کنترل، بازخوردی و آموزش مجازی بعد از مداخله به ترتیب 66/5 ± 73/31، 44/4 ± 93/41 و 072/5 ± 36 بود. آزمون ANOVA نشان داد این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0001/0=P). آزمون توکی نشان داد آموزش بازخوردی نسبت به آموزش مجازی در ارتقا و خودمراقبتی بیماران مؤثرتر بود (05/0>p). همچنین نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه بازخورد، بین میانگین نمره خودمراقبتی قبل از مداخله (99/4 ± 8/30) و بعد از مداخله (44/4 ± 93/41) تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (0001/0=P). در گروه آموزش مجازی، نمره خود مراقبتی قبل و بعد از مداخله به ترتیب 99/4 ± 03/31 و 07/5 ± 36 بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0001/0=P).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد آموزش خود مراقبتی به روش آموزش مجازی و بازخوردی، بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران نارسایی احتقانی قلبی تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد گرچه هر دو نوع آموزش مؤثر بودند ولی آموزش بازخوردی نسبت به آموزش مجازی در ارتقا و خودمراقبتی بیماران موثرتر بود. با توجه به تأثیر این دو روش آموزشی بر خودمراقبتی بیماران نارسایی احتقانی قلبی و نیز ساده و آسان بودن آن‌ها، استفاده از این دو روش در آموزش این بیماران توصیه می‌گردد.
متن کامل [PDF 619 kb]   (585 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (671 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری

فهرست منابع
1. Snipelisky D, Chaudhry SP, Stewart GC. The Many Faces of Heart Failure. Card Electrophysiol Clin 2019;11(1):11-20. [DOI:10.1016/j.ccep.2018.11.001] [PMID]
2. Hosseini K, Mortazavi SH, Sadeghian S, Ayati A, Nalini M, Aminorroaya A, et al. Prevalence and trends of coronary artery disease risk factors and their effect on age of diagnosis in patients with established coronary artery disease: Tehran Heart Center (2005-2015). BMC Cardiovasc Disord 2021;21(1):477. [DOI:10.1186/s12872-021-02293-y] [PMID] [PMCID]
3. Sinnenberg L, Givertz MM. Acute heart failure. Trends Cardiovasc Med. 2020;30(2):104-12. [DOI:10.1016/j.tcm.2019.03.007] [PMID]
4. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlain AM, Chang AR, Cheng S, et al. Heart disease and stroke statistics-2018 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2018;137(12):e467-e492. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000573 [DOI:10.1161/cir.0000000000000573]
5. Azimi I, Pahikkala T, Rahmani AM, Niela-Vilén H, Axelin A, Liljeberg P. Missing data resilient decision-making for healthcare IoT through personalization: A case study on maternal health. Future Gener Comput Syst 2019;96:297-308. [DOI:10.1016/j.future.2019.02.015]
6. Higgins M, Reilly C, Gary R, Dunbar S, Butts B, Butler J. Characterizing Quality of Life Responses and Physical Functioning Improvements to an Integrated Self-care Intervention for Persons With Co-morbid Heart Failure and Diabetes. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2017;10(suppl_3):A224. [DOI:10.1161/circoutcomes.10.suppl_3.224]
7. Riegel B, Carlson B. Facilitators and barriers to HF self-care. Patient Education and Counseling 2002 [DOI:10.1016/S0738-3991(01)00165-3] [PMID]
8. 46: 287-95 8- Stromberg A. The crucial role of patient education in heart failure. Eur J Heart Fail 2005;7:363-69. https://doi.org/10.1016/S0738-3991(01)00165-3 [DOI:10.1016/s0738-3991(01)00165-3] [PMID]
9. Roy C. Key issues in nursing theory: Developments, challenges, and future directions. Nurs Res 2018;67(2):81-92. https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000266 [DOI:10.1097/nnr.0000000000000266] [PMID]
10. Dinh TT, Bonner A, Clark R, Ramsbotham J, Hines S. The effectiveness of the teach-back method on adherence and self-management in health education for people with chronic disease: a systematic review. JBI Evid Synth 2016;14(1):210-47. [DOI:10.11124/jbisrir-2016-2296] [PMID]
11. Mulford DL. Using the teach-back method to improve self-care behaviors. Hampton University; 2016. [Google Scholar]
12. Sami W, Ansari T, Butt NS, Hamid MRA. Effect of diet on type 2 diabetes mellitus: A review. International J Health Sci 2017;11(2):65-71. [PMCID]
13. Kim MT, Kim KB, Huh B, Nguyen T, Han HR, Bone LR, Levine D. The Effect of a Community-Based Self-Help Intervention: Korean Americans With Type 2 Diabetes. Am J Prev Med 2015;49(5):726-37. [DOI:10.1016/j.amepre.2015.04.033] [PMID] [PMCID]
14. Merolli M, Gray K, Martin -Sanchez F. Health outcomes and related effects of using social media in chronic disease management: a literature review and analysis of affordances. J Biomed Informatics 2013;46(6):957-69. [DOI:10.1016/j.jbi.2013.04.010] [PMID]
15. Muntaner -Mas A, Vidal -Conti J, Borràs PA, Ortega FB, Palou P. Effects of a Whatsapp -delivered physical activity intervention to enhance health -related physical fitness components and cardiovascular disease risk factors in older adults. J Sports Med Phys Fitness 2017;57(1 -2):90-102. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.16.05918-1 [DOI:10.23736/s0022-4707.16.05918-1] [PMID]
16. Oshvandi K, Jokar M, Khatiban M, Keyani J, Yousefzadeh M R, Sultanian A R. The Effect Of Self Care Education Based On Teach Back Method On Promotion Of Self Care Behaviors In Type Ii Diabetic Patients: A Clinical Trial Study. Iran J Diabetes and Metabol 2014;13(2):131-43. [Google Scholar]
17. Sadeghi Sherme M. Effect of applying continuous care model on quality of life in heart failure patients. Int J Behav Sci 2009;3(1):9-13. [URL]
18. Ghiasvand F, Riazi H, Hajian S, Kazemi E, Firoozi A. The effect of a self-care program based on the teach back method on the postpartum quality of life. Electron Physician 2017;9(4):4180-9. [DOI:10.19082/4180] [PMID] [PMCID]
19. Quinn CC, Gruber -Baldini AL, Shardell M, Weed K, Clough SS, Peeples M, et al. Mobile diabetes intervention study: testing a personalized treatment/behavioral communication intervention for blood glucose control. Contemp Clin Trials 2009;30(4):334-46. [DOI:10.1016/j.cct.2009.02.004] [PMID]
20. Dalir Z, Reihani Z, Mazlom R, Vakilian F. Effect of training based on teach back method on self-care in patients with heart failure. J Mazandaran Univ Med Sci 2016;25(134):209-20. [Google Scholar]
21. Peyman N, Zadehahmad Z, Doosti H. The effect of education based on self-efficacy theory on self-care behaviors in patients with heart failure in Shahid Modarres Hospital in Kashmar. J Health Field 2018;5(4):1-7. [DOI:10.18502/jthc.v15i1.3332] [PMID] [PMCID]
22. Yu D, Lee D, Thompson D, Woo J, Leung E. Assessing self-care behaviour of heart failure patients: cross-cultural adaptation of two heart failure self-care instruments. Hong Kong Med J 2010;16(3):13-6. [Google Scholar]
23. Shojaei F, Asemi M, Najaf Yarandi A, Hosseini F. Self-Care Behaviours, Quality of Life Among Patients with Heart Failure. Iran J Nurs 2006;18(44):49-55. [Google Scholar]
24. Awuah-Asamoah M. Effects of Teach-Back Method of Education on Knowledge of Heart Failure Self-Care Management and Post-Discharge Knowledge Retention. 2019. [Google Scholar]
25. Bashi N, Windsor C, Douglas C. Evaluating a Web-based self-management intervention in heart failure patients: a pilot study. JMIR Res Protocols 2016;5(2):e5093. [DOI:10.2196/resprot.5093] [PMID] [PMCID]
26. Barkhordari-Sharifabad M, Saberinejad K, Nasiriani K. The effect of health literacy promotion through virtual education on the self-care behaviors in patients with heart failure: A Clinical Trial. J Health Lit 2021;6(1):51-60. [Google Scholar]
27. Zakeri Mogadam M, Sadat S, Rajab A, Fagihzadeh S, Nesari M. Telephone follow up impact on diet in patient with type 2 diabetes. Iran Univ J 2008;14(2):63-71. [URL]
28. Mbuagbaw L, Mursleen S, Lytvyn L, Smieja M, Dolovich L, Thabane L. Mobile phone text messaging interventions for HIV and other chronic diseases: an overview of systematic reviews and framework for evidence transfer. BMC Health Serv Res 2015;22;15:33. [DOI:10.1186/s12913-014-0654-6] [PMID] [PMCID]
29. Wong FK, Mok MP, Chan T, Tsang MW. Nurse follow-up of patients with diabetes: randomized controlled trail. J Adv Nurs 2005;50(4):391-402. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2005.03404.x] [PMID]
30. Azizi H R, Yousefian Miandoab N, Yaghoubinia F. Effect of Teach- Back on Treatment Adherence in Patients with Acute Coronary Syndrome: A Semi-Experimental Study. J Mazandaran Univ Med Sci 2020;30(190):44-55. [Google Scholar]
31. Ghanbari A, Nourozi TK, Dalvandi A, Kavari SH, Noroozi M. Effect of an educational program based on the teach-back method on adherence to treatment regimen in dialysis patients with end stage renal disease referred to Sina Hospital during 2015-2016. Iran J Rehabil Res Nurs 2017;4(1):24-30. [URL]
32. Kandula NR, Malli T, Zei CP, Larsen E, Baker DW. Literacy and retention of information after a multimedia diabetes education program and teach-back. J Health Commun 2011; 16(suppl 3):89-102. [DOI:10.1080/10810730.2011.604382] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Nursing And Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb